6.12.2021 18:13:19
Výsledky za osem mesiacov hodnotíme ako veľmi dobré
S Ing. Ivanom Liščinským, vedúcim výroby valcovne rúr

S Ing. Ivanom LiščinskýmPlynie deviaty mesiac roka, ako sa valcovni rúr doposiaľ darí plniť plán výroby?

-Za osem mesiacov tohto roka sme objemový plán vo valcovni rúr prekročili o 6 074 ton, čo znamená plnenie obchodného plánu na úrovni 105,09 percenta, objem výroby valcovaných rúr na predaj prekračujeme za osem mesiacov roka 2016 o 3 611 ton, čo predstavuje plnenie obchodného plánu na úrovni 104,69 percenta.

Pozitívne môžeme hodnotiť aj vývoj predváhy za osem mesiacov roka 2016, keď podkračujeme plánovanú predváhu o 13,22 kilogramu na tonu, pričom v auguste sme dosiahli historicky najnižšiu predváhu, 1256,31 kilogramu na tonu výroby.


V oblasti technologických inovácií ste zaznamenali niekoľko pozitívnych krokov. Spomeniete tie najvýznamnejšie?

-Technológovia valcovne rúr zásadne prerobili kalibráciu valcov pretlačovacej stolice a prerobili sádzací plán nášho „štosbanku“, čím dochádza k optimalizácii toku tvárneného materiálu počas valcovania na tŕňovej tyči.

Pretlačovacia stolica je tiež osadená stojanmi s tvrdokovovými valcami, ktorých životnosť mnohokrát prekračuje doteraz používané valce. To sme dosiahli aj novým systémom renovácie trojice valcov na jednom stojanovom mieste.

Veľmi dôležitá je zmena plánovania výrobných príkazov s prioritným postupným predlžovaním dĺžky lupy a nasadzovanie tŕňových tyčí podľa dĺžky zokujnenej vrstvy. Toto bolo možné dosiahnuť iba zvýšením počtu používaných sád tŕňových tyčí a ich dôslednou evidenciou.

Predváhu sa nám darí znižovať hlavne z dôvodu dôsledného dodržiavania rezania technologických odpadov na trati a v redukovni. Výrazne k tomu prispelo predĺženie tŕňových tyčí na 17,2 metra a skrátenia veľkosti vstupného kužeľa tŕňových tyčí.

V roku 2015 bol inštalovaný riadiaci systém redukovne – CARTA a v súčasnosti vykonávame optimalizáciu valcovacích parametrov hlavne modulu CEC, ktorý riadi dĺžku napechovaných koncov.

Počas uplynulých mesiacov ste intenzívne spolupracovali so ŽP VVC s.r.o., na výskume. Čo je v súčasnosti jeho predmetom a ako sa vám darí dosahovať stanovené ciele?

-V súčasnosti prebieha dôležité obdobie prípravy podkladov na schválenie nových projektov, pri ktorých sa snažíme byť kolegom zo ŽP VVC s.r.o., čo najviac nápomocní.

Po úspešnom nasadení zariadenia na chladenie valcov redukovne je tu obdobie merania teploty valcov a na základe nameraných výsledkov dochádza k postupnej optimalizácii parametrov chladenia na každom valcovacom stojane. Cieľom tejto úlohy je znížiť teplotu pece redukovne pri zachovanej životnosti valcov a zlepšenej homogenity štruktúry valcovaného materiálu.

Kolegovia zo ŽP VVC s.r.o., pracujú na matematickom modeli výrobného procesu, pričom je dôležité poznať tzv. teplotný profil valcovacej trate, čo je meranie teplôt valcovaného materiálu na každom tvárniacom zariadení, na ktorom sa nemalou mierou podieľame.

Čo vás čaká v poslednom štvrťroku?

-V poslednom štvrťroku, okrem plnenia výrobných úloh, bude prioritou úspešné zvládnutie decembrovej strednej opravy, v rámci ktorej budú zrealizované investičné akcie – modernizácia odvalcovacej stolice, automatická zarážka rúr deliacej píly Ohler a modernizácia desiatich valcovacích stojanov SRW.

Ďalšou dôležitou úlohou v decembri tohto roku bude generálna oprava nisteje (pôdne) karuselovej pece.

Výsledky za osem mesiacov roka 2016 môžeme celkovo hodnotiť ako veľmi dobré a za ich dosiahnutie ďakujeme všetkým zamestnancom výrobného úseku vo valcovni rúr.


Citácia


„V poslednom štvrťroku, okrem plnenia výrobných úloh, bude prioritou úspešné zvládnutie decembrovej strednej opravy“


Ilustračné foto: Ing. Dušan Lupták, technológ Vvr

Ilustračné foto: Ing. Dušan Lupták, technológ Vvr
Autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová