5.10.2022 19:51:38
E- Testovanie JESEŇ 2016


V Súkromnej strednej odbornej škole hutníckej ŽP


Po úspešnej realizácii E-Maturity 2016, E-Testovania 9-2016 a elektronickom testovaní v minulom školskom roku Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania pokračuje v aktívnom využívaní systému E-Test aj v školskom roku 2016/2017.
Súčasťou projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ prebehla aktivita zameraná na otestovanie vedomostí a zručností žiakov.
V období od 21. septembra do 11. novembra 2016 boli v systéme E-Test pre žiakov základných a stredných škôl pripravené testy určené na vstupné a školské testovanie s cieľom pilotáží úloh pre elektronickú databázu úloh.
E-Testovanie poskytne školám spätnú väzbu o vedomostiach a zručnostiach ich žiakov, potrebnú pre autoevalváciu školy a nám pomôže dopĺňať kvalitné úlohy do elektronickej banky úloh. Učitelia môžu prostredníctvom elektronických testov overovať úroveň vstupných a priebežných vedomostí svojich žiakov. Testy môžeme rovnako využiť aj na riaditeľské hodnotenie vedomostnej úrovne žiakov našej školy.
Žiaci dostanú predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní testov. Po ukončení testovacieho cyklu bude mať riaditeľ školy na portáli systému e-Test prístup k reportom s výsledkami: úspešnosť a dosiahnutý percentil žiakov, úspešnosť školy a celkovú úspešnosť testu.
Testovania sa v našej škole zúčastnilo celkovo160 žiakov z ôsmich tried. Pre žiakov prvého ročníka to boli vstupné testy z matematiky. Testovania sa zúčastnilo 27 žiakov odborov mechanik mechatronik a mechanik elektrotechnik. Žiaci končiacich ročníkov si preverili svoje vedomosti vo finančnej gramotnosti. Prostredníctvom odpovedí na pätnásť otázok predviedlo 79 žiakov nielen to, ako si dokážu poradiť so svojimi financiami, ale súčasne ukázali aj svoje znalosti o bankových sektoroch. Posledné testovanie pre 54 zúčastnených, bolo zamerané na čitateľskú gramotnosť. Museli si poradiť s troma článkami a odpovedať na šesťdesiat otázok vyplývajúcich z prečítaného textu. Časť žiakov bola bezprostredne po skončení testovania spokojná so svojimi nadobudnutými výsledkami, no boli aj takí, ktorí sa sťažovali na nedostatok času pri plnení jednotlivých úloh. Najviac sa na nedostatok času sťažovali žiaci testovaní na čitateľskú gramotnosť. Spoločne sa však zhodli, že je to veľmi dobrý spôsob na preverovanie vedomostí a zručností.

E- Testovanie JESEŇ 2016

Autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková, učiteľka odborných predmetov