4.12.2022 10:30:07
PRED DECEMBROVÝMI OPRAVAMI

Ing. Jaroslav Romančík, vedúci centrálnej údržbyBlížia sa decembrové opravy, o ktorých sme sa zhovárali s Ing. Jaroslavom Romančíkom, vedúcim centrálnej údržby:

Ako sa vám darilo zabezpečovať plán opráv za prvých desať mesiacov tohto roka?
-Z hľadiska prvých desiatich mesiacov môžeme hodnotiť priebeh doterajších opráv ako úspešný. Poruchovosť v najväčších výrobných prevádzkarňach je pod stanoveným limitom, čo je prvoradá úloha centrálnej údržby. Bez spoľahlivých zariadení nie je možné vyrábať konkurencieschopné výrobky v stanovených termínoch. Napriek tomu nás najdôležitejšie tohtoročné opravy čakajú až v závere roka.


Ktoré z doposiaľ realizovaných tohtoročných opráv považujete za najvýznamnejšie?
-V oceliarni sme uskutočnili niekoľko rozsiahlejších opráv technologických zariadení. V apríli 2016 bola zrealizovaná kompletná výmena koľají na obrábacom chladníku zariadenia pre plynulé odlievanie ocele (ZPO), výmena podvozku č. 4 na „doghause“ a výmena uzatváracích žalúzií za ventilátormi odprašovacej stanice. V auguste to bolo čistenie a výmena náplní na hydraulických okruhoch pece EAF a LF, v celkovom objeme 22 000 litrov. Významnou mierou sme participovali na investičných akciách, a to najmä na modernizácii váhy č. 2 na prekládkovom šrotovom poli a montáži ohrevov na sušenie medzipaniev MAPECO. Podarilo sa nám dokončiť druhú etapu stráženia nadotáčok na sádzacom žeriave č. 269, ktorá výrazne zvýši spoľahlivosť tohto uzla. Podieľali sme sa aj na technickej príprave nového formátu – kvadrátu 105 x 105 milimetrov, ktorého úspešné skúšobné liatie bolo prezentované aj na stránkach našich novín.
V prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr prebehla počas roka (od 20. – 23. júna) stredná oprava, v priebehu ktorej boli zrealizované len najnutnejšie naplánované opravárenské práce. Uskutočnili sme kontroly a nevyhnutné výmeny hlavných funkčných častí jednotlivých agregátov valcovacej trate. Na teplej časti valcovacej trate sa to týkalo hlavne agregátov: nožnica, dierovací lis, elongátor, pretlačovacia stolica, odvalcovačka, doprava za odvalcovačkou, doprava lúp v úseku kabíny č. 6, redukovňa, chladník a v neposlednom rade dopravníky a dopravníkové sekcie. V úpravni si studené časti trate vyžadovali opravárenské zásahy, išlo hlavne o defektomaty, píly Ohler, dopravníky a rovnačky.

V ťahárni rúr bolo v priebehu roka zrealizovaných viacero stredných opráv počas výroby. K najvýznamnejším patrili – výmena ventilátora na regenerácii HCl, oprava moriacich vaní č. 3 a 11 v moriarni, výrobe 2. Rozsahom a finančným objemom bola najrozsiahlejšia generálna oprava žíhacej pece č. 4 na prelome júna a júla. V jej priebehu sme vymenili 25 kusov sálavých keramických rúr na horákoch od firmy WS Rekumat a zrealizovali potrebný servis 49 horákov žíhacej pece. Opravili sme aj všetky potrebné uzly, išlo hlavne o pretesnenie a čistenie rýchlochladiča na začiatku chladiaceho kanála.

S blížiacim sa decembrom zavŕšite tohoročný harmonogram opráv. Čo bude ich prioritou?
-Tak, ako po iné roky, čakajú nás decembrové stredné opravy vo veľkých výrobných prevádzkarňach – v oceliarni a valcovni bezšvíkových rúr. Stredná oprava v oceliarni je naplánovaná od 19. do 23. decembra 2016 a v jej priebehu máme zrealizovať opravu v hale prísad, kde budú dva staré vibračné dopravníky nahradené novými, modernejšími. Plánujeme aj kompletnú rekonštrukciu výbehového dopravníka ZPO, so zámerom zvýšiť jeho prepravnú kapacitu tak, aby bolo možné vyrobiť nový formát – kvadrát 105 x 105 milimetrov na celú liacu kampaň. Naplánovali sme aj kompletnú výmenu potrubných rozvodov DPP systému
(dusík a argón) pre miešanie ocele v EAF peci a výmenu energonosiča a pohonu hlavného zdvihu žeriava č. 141.
Vo valcovni bezšvíkových rúr je naplánovaná stredná oprava od 9. do 23. decembra.2016. Uskutoční sa na výrobných zariadeniach teplej a studenej časti. Vymenené, resp. prekontrolované budú najdôležitejšie uzly valcovacej trati. Časovo, a aj finančne najnáročnejšou akciou bude generálna oprava karuselovej pece, ktorá slúži na ohrev kontinuálne odlievaných blokov. V jej priebehu bude zrealizovaná výmena piatich segmentov dolnej časti nisteje, výmena liatinových vnútorných a vonkajších oporných segmentov a oprava týchto častí karuselovej pece žiaruvzdornými materiálmi. Opravu betónových obrubníkov, výmurovky horných segmentov a potrebných izolačných vrstiev bude realizovať firma Teplotechna Olomouc v spolupráci s firmou HM Košice, ktorá zabezpečí zámočnícke práce.


V akom štádiu sú prípravy na posledné opravy?
-V súčasnom období sa realizačné štáby pravidelne stretávajú k príprave a zabezpečeniu bezproblémového priebehu decembrových opráv. Týchto stretnutí sa zúčastňujú aj zástupcovia výrobných a pomocných prevádzkarní. Do začiatku opráv je potrebné vyrobiť požadované náhradné dielce, a to jednak v mechanickej dielni, výrobe náradia, ale aj množstvo položiek zadaných do výroby v kooperácii. Veľký podiel na príprave má aj odbor zásobovania, ktorý vybavuje dodávky objednaných materiálových položiek. Pred nami je ešte veľa mravčej práce pri dosledovaní a ukončení všetkých potrebných položiek pre plynulé zabezpečenie decembrových opráv.

Ako ste už spomínali, na opravách sa budú podieľať, okrem kmeňových zamestnancov ŽP, aj externí dodávatelia. S kým budete ešte spolupracovať?
-V priebehu opráv budeme spolupracovať s množstvom externých dodávateľov a to hlavne: HM Košice, BIS Slovensko Rovinka, Teplotechna Olomouc, STASO ĎZ Brezno, SUNIK Podbrezová, ES Brezno, Termotechna Bratislava, TBH Technik Žilina, Slovcem Malacky, atď. Musíme však spomenúť aj prevádzkarne ŽP a.s. - hlavne energetiku, dopravu..., ktoré sa pravidelne zúčastňujú na zabezpečení potrebných prác a služieb pri realizácii veľkých opráv.

Pohľad na žíhaciu pec č. 4 v ťahárni rúr – výroba  2.

Pohľad na žíhaciu pec č. 4 v ťahárni rúr – výroba 2. Foto: archív Tcú

Keramické horáky vo vnútri žíhacej pece

Keramické horáky vo vnútri žíhacej pece

Citácia
" Bez spoľahlivých zariadení nie je možné vyrábať konkurencieschopné výrobky v stanovených termínoch.

Autor (zdroj): Viera Kúkolová