4.12.2022 10:05:56
Spomienky a poďakovaniaMagdaléna PLIEŠTIKOVÁ
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym a bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke s našou milovanou mamou, starou a prastarou mamou
Magdalénou PLIEŠTIKOVOU
(Šimovou) z Beňuša.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.
Smútiaca rodina
Pavol TURŇA
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, spolupracovníkom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť na poslednej ceste s našim drahým synom, manželom, otcom, starým otcom a bratom
Pavlom TURŇOM z Čierneho Balogu.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým vám, ktorí ste sa pokúšali takýmto spôsobom zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našou milovanou starou a prastarou mamou
Júliou ČELÁROVOU z Michalovej.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
Elena ŠPILÁKOVÁ z Podbrezovej
Dňa 10. novembra uplynul smutný rok odvtedy, ako sme sa naposledy rozlúčili s našou milovanou mamou, starou a prastarou mamou
Elenou ŠPILÁKOVOU z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomíname
Pavol STRMEŇ z Hornej Lehoty
„Hoci si odišiel a niet ťa medzi nami, v našich srdciach zostaneš navždy s nami.“
Dňa 23. novembra si pripomenieme druhé smutné výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec, brat, švagor a svatko
Pavol STRMEŇ z Hornej Lehoty.
S láskou a úctou spomíname
Katarína STEINSDORFEROVÁ
„Mamička, chýbaš nám...“
Dňa 24. novembra 2016 si pripomenieme smutné 15. výročie od úmrtia našej milovanej maminky, starej a prastarej mamy
Kataríny STEINSDORFEROVEJ,
rod. Szarvasovej (*8.5.1934)
S láskou a vďakou spomínajú deti Tatiana, Katarína, Miroslav, Alica a Ivan s rodinami, dvanásť vnúčat a jedenásť pravnúčat
Juraj KOHÚTIK z Dolnej Lehoty
„Kto umiera, neodchádza, ale zostáva s tými, ktorí ho milovali...“
Dňa 29. novembra uplynie sedem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Juraj KOHÚTIK z Dolnej Lehoty.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami, súrodenci a ostatná rodina
Vojtech REIS z Brezna
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom, smútok v ňom, zostala nám len bolesť a spomienka v ňom.“
Dňa 29. novembra uplynie trinásť rokov, čo nás navždy opustil náš drahý otec, starý a prastarý otec
Vojtech REIS z Brezna.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami
Štefan ROHÁČ z Brezna
Dňa 29. novembra uplynie sedemnásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš bývalý spolupracovník
Štefan ROHÁČ z Brezna.
S úctou spomínajú bývalí kolegoviaAutor (zdroj): v texte