5.10.2022 21:19:36
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky školy


Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky školy


Železiarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO 36 562 141 ako zriaďovateľ v zmysle § 18 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003“) podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie miesta
riaditeľa/riaditeľky školy:
Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová,
Ul. Družby 554/64, 976 81 Podbrezová

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
  Vykonanie prvej atestácie pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca (učiteľ strednej školy).
  Najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
  Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
  Bezúhonnosť.
  Zdravotná spôsobilosť.
  Vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy.

Iné požiadavky:
  Aktívne ovládanie štátneho jazyka.
  Komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti.
  Znalosť legislatívy v oblasti školstva, samosprávy, pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov.
  Práca s počítačom.
Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia):
  žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
  presná adresa pre doručovanie písomností, e-mail a telefonický kontakt,
  doklady o vzdelaní,
  doklady o absolvovaní prvej atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
  profesijný štruktúrovaný životopis,
  výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
  preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa (nie staršie ako jeden mesiac),
  potvrdenie o pedagogickej činnosti (nie staršie ako jeden mesiac),
  vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
  súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konaní v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nie starší ako jeden mesiac)

je potrebné zaslať najneskôr do 28. novembra 2016 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ/riaditeľka“ (názov školy a adresa školy) na adresu: Železiarne Podbrezová a.s., Personálny odbor, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová.

Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady tohto oznámenia, budú pozvaní na výberové konanie elektronickou formou (e - mailom) alebo telefonicky.

(Poznámka: okrem výpisu z registra trestov a súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov nie je potrebné predkladať ostatné doklady v prípade, že uchádzač je súčasným zamestnancom).Súkromé gymnázium ŽP
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky školyŽeleziarne Podbrezová a.s., Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová, IČO 36 562 141 ako zriaďovateľ v zmysle § 18 ods. 2 písm. e) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 596/2003“) podľa § 3 a § 4 zákona č. 596/2003 a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/riaditeľky školy:

Súkromné gymnázium Železiarne Podbrezová, Ul. Družby 554/64, 976 81 Podbrezová

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady:
  Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
  Vykonanie prvej atestácie pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca (učiteľ strednej školy).
  Najmenej päť rokov pedagogickej činnosti.
  Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
  Bezúhonnosť.
  Zdravotná spôsobilosť.
  Vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy.

Iné požiadavky:
  Aktívne ovládanie štátneho jazyka.
  Komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti.
  Znalosť legislatívy v oblasti školstva, samosprávy, pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov.
  Práca s počítačom.

Požadované doklady (originál alebo úradne overená kópia):
  žiadosť o účasť vo výberovom konaní,
  presná adresa pre doručovanie písomností, e-mail a telefonický kontakt,
  doklady o vzdelaní,
  doklady o absolvovaní prvej atestácie (prvej kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
  profesijný štruktúrovaný životopis,
  výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
  preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa (nie staršie ako jeden mesiac),
  potvrdenie o pedagogickej činnosti (nie staršie ako jeden mesiac),
  vypracovaný návrh koncepcie rozvoja školy,
  súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konaní v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (nie starší ako jeden mesiac)

je potrebné zaslať najneskôr do 28. novembra 2016 (rozhoduje dátum podania na poštovej pečiatke) v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ /riaditeľka“ (názov školy a adresa školy) na adresu: Železiarne Podbrezová a.s., Personálny odbor, Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová.

Vybraní uchádzači, ktorí budú spĺňať predpoklady tohto oznámenia budú pozvaní na výberové konanie elektronickou formou (e - mailom) alebo telefonicky.

(Poznámka: okrem výpisu z registra trestov a súhlasu dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov ostatné doklady nemusí predkladať uchádzač, ktorý je súčasným zamestnancom).

Autor (zdroj): v texte