5.10.2022 19:56:30
Kútik slovenčiny

Otázka čitateľa:


Často mám dilemu, ako napísať cudzie slovo. Neviem, kedy ide o zdomácnené slovo a ako sa správne píše. (V.D).


Cudzie slová sa delia do troch kategórií. Prvou sú úplne zdomácnené slová, ktoré sa píšu v zmysle zásad slovenského pravopisu, v zhode s výslovnosťou v spisovnej slovenčine, napr. gavalier, inžinier, žurnál, džíp, džínsy...

Druhou skupinou sú čiastočne zdomácnené slová, ktoré sa píšu zväčša podľa zásad spisovnej slovenčiny a v zhode so svojou vžitou slovenskou výslovnosťou, zachovávajú si však niektoré znaky pôvodného spôsobu písania, napr. chirurg, rizling, syntax, xylofón...

Treťou skupinou sú nezdomácnené slová, používajú sa v pôvodnej podobe a často sa vyznačujú tým, že sú čiastočne alebo úplne nesklonné, napr. derby, menu, kanoe, jury, sujet... Medzi nezdomácnené slová patria aj osobné mená a priezviská, ako napr. Johann Wolfgang Goethe. Paria sem zemepisné názvy, ako Mont Blanc, Rio Grande, iné názvy, ako názvy denníkov Washington Post, názvy podnikov. Pri menách veľmi známych osôb sa však niekedy namiesto pôvodných podôb rodných mien používajú domáce podoby: napr. (Cristofo Columbus) Krištof Kolumbus.

Písanie i - y v cudzích slovách:
Spravidla sa zachováva pôvodné písanie, napr. bicykel, dinár, direktor, gymnázium, syntéza, yzop...

V zdomácnených slovách anglického pôvodu píšeme namiesto ea či ee – í :
napr. (weekend) víkend, (team) tím, (leader) líder, (speaker) spíker...

V niektorých slovách francúzskeho pôvodu sa píše y aj namiesto písmena u, ktorým sa označuje hláska ü:
napr. (bureau) byro, (puré) pyré...

V slovách gréckeho a latinského pôvodu s predponou ex- ponechávame pôvodné x:
napr. text, prax, taxa, index, axámen, exkráľ...

V slovách cudzieho pôvodu píšeme ks podľa výslovnosti:
napr. koks, keks, kuksa, komiks...

Písanie zemepisných názvov:
v kartografických dielach (na mapách, v atlasoch a príručkách), rovnako v zemepisných dielach, encyklopédiách sa na prvom mieste uvádza pôvodný zemepisný názov a popri ňom v zátvorkách vžitá slovenská podoba. Pôvodné podoby sa záväzne používajú aj v adresách do cudziny (názov štátu sa píše v pôvodnej i vo vžitej slovenskej podobe), napr. Zürich (Schweiz alebo Suisse – Švajčiarsko, Roma (Italia – Taliansko), Wien (Österreich – Rakúsko). Súpis vžitých slovenských podôb cudzích zemepisných názvov sa uvádza v publikáciách Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.Otestujte sa, ako nehrešiť proti slovenčine. Označte správny výraz a alebo b:


a) dobytná pohľadávka b) vymožiteľná pohľadávka

a) pracovná doba b) pracovný čas

a) dolapiť niekoho b) dochytiť niekoho

a) vplyv na štátny rozpočet b) dopad na štátny rozpočet

a) dosažiteľný cieľ b) dosiahnuteľný cieľ

a) drátkovať b) drôtikovať

a) s cieľom zlepšenia b) za účelom zlepšenia

a) na každý pád b) v každom prípade

a) včetne b) včítane

a) kelímok b) téglik

a) kontraverzia b) kontroverzia

a) korešpodencia b) korešpondencia

a) loajálny b) lojálny

a) pokladňa b) pokladnica

a) profesijný b) profesný
(Správne: b,b,b,a,b,b,a,b,b,b,b,b,b,b,b,a)


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová