9.2.2023 14:29:06
Spomienky a poďakovaniaVojtech DEKRÉT z  Jedľových Kostolian
Dňa 24. februára 2016 nás vo veku sedemdesiatosem rokov navždy opustil milovaný manžel, otec, starý otec a bývalý spolupracovník
Vojtech DEKRÉT z Jedľových Kostolian.
S láskou a úctou na neho spomíname.
Smútiaca rodina
Jaroslav VRBICKÝ z Jasenia
„Nebom sa plaví moja duša čistá, dívam sa z výšky v pokoji. Neplač už toľko mamička moja milá, už ma nič nebolí. Nechaj ma tíško spať, čo mi bolo súdené muselo sa stať. Mal som vás veľmi rád a chcel som ešte žiť, ale prišla tá chvíľa, keď musel som vás opustiť“.
Dňa 10. mája uplynie ťažký rok, čo nás vo veku štyridsaťdva rokov opustil náš milovaný syn, brat, otec, krstný otec, švagor, ujo a dobrý kamarát
Jaroslav VRBICKÝ z Jasenia.
S láskou a smútkom v srdci spomínajú rodičia, sestry Ivetka, Evka, Sonka s rodinami a ostatná rodina a známi
Július KAZÁR z Dolnej Lehoty
„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname“.
Dňa 23. apríla sme si pripomenuli devätnásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný otec, starý a prastarý otec
Július KAZÁR z Dolnej Lehoty.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, zaťovia, vnúčatá a pravnúčatá
Katarína STEINSDORFEROVÁ
„Odišla si bez rozlúčky tíško a navždy, v srdciach smútok, na duši jazvy. Chýba nám tvoj smiech, nežné pohladenie, spomienka na teba nikdy nevybledne“.
Dňa 8. mája 2016 si pripomenieme nedožitých osemdesiatdva rokov našej milovanej maminky, starkej a prastarkej
Kataríny STEINSDORFEROVEJ,
rod. Szarvasovej (* 8.5.1934)-
S láskou spomínajú deti Tatiana, Katarína, Miroslav, Alica a Ivan s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá
Július BULLA z Hornej Lehoty
Dňa 11. mája si pripomenieme šieste výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý a prastarý otec, švagor
Július BULLA z Hornej Lehoty.
Spomíname s úctou a láskou
Jozef JAMRICH z Čierneho Balogu
„Čas plynie ako tichej vody prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť“.
Dňa 21. marca uplynulo dvadsaťtri rokov od úmrtia a 19. mája si pripomenieme nedožité sedemdesiate narodeniny nášho milovaného manžela, otca, brata, švagra a bývalého spolupracovníka z oceliarne
Jozefa JAMRICHA z Čierneho Balogu.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname
Andor PEŤKO z Hronca
Dňa 13. mája si pripomenieme desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec, starý a prastarý otec
Andor PEŤKO z Hronca.
S láskou a úctou spomínameAutor (zdroj): v texte