28.1.2023 21:31:03
Bodka za úspešným projektom
Koncom mája sme vás informovali o úspešnom vypracovaní projektu „Zviditeľni svoj alarm a event“, ako podnet na modernizáciu vyučovacieho procesu pod názvom „Výzva na podanie žiadosti o financovanie rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2016“. Na konci kalendárneho roka pri bilancii môžeme povedať, že z nízkorozpočtového projektu je možné veľa vyťažiť. Výsledky práce boli 7. decembra 2016 prezentované v Bratislave v Štátnom inštitúte odborného vzdelávania.
Hodnotiaceho seminára sa zúčastnili zástupcovia ďaľších 24 úspešných škôl. Ich prezentácie boli dobrou inšpiráciou pre budúcnosť. Každá škola sa prezentovala, nielen nákupom licencií a rôznej techniky pre inováciu učebných pomôcok, ale aj zaškolením svojich učiteľov. Naša škola sa pochválila metodickými listami a učebným textom na predmety Grafické systémy a Technické kreslenie. Oba tieto predmety sa vyučujú v odbore mechanik mechatronik, v treťom a piatom ročníku.


Na týchto vyučovacích hodinách sa žiaci venujú softvéru určenému prevažne na vizualizáciu technologického procesu. Po malých, ale úspešných krôčkoch sa postupne posúvame v znalostiach ovládania a tvorby potrebnej vizualizácie.
Našou snahou je, pri získaní všetkých potrebných náležitostí a zručností, odovzdať informácie ďalej a našich žiakov naučiť:
   tvorivo a logicky myslieť,
   správne definovať problém, správne ho vyjadriť a zapísať,
   riešiť problémy a navrhovať postupy práce,
   overovať správne riešenia a diagnostikovať chyby,
   praktické zručnosti potrebné pri riešení jednoduchých problémov v automatizácií výrobných procesov,
   spolupracovať v skupine pri riešení problémov, vedieť vyjadriť vlastný názor a rešpektovať názor iných ľudí.
Za pomoc pri úspešnom riešení projektu ďakujeme zamestnankyni ŽP p. Gondovej a zriaďovateľovi ŽP za poskytnutie potrebných finančných prostriedkov. Osobitné ďakujem patrí aj zamestnankyniam SSOŠH ŽP v ekonomickom úseku Ing. Z. Jakočkovej a D. Lehotskej za potrebné finančné spracovanie projektu.

Autor (zdroj): Ing. Lucia Vojčíková učiteľka odborných predmetov