4.12.2022 10:13:25
Spomienky a poďakovania
Gizela KUPCOVÁ z Brezna
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym a bývalým spolupracovníkom za účasť na poslednej rozlúčke s našou milovanou mamou, starou a prastarou mamou
Gizelou KUPCOVOU z Brezna.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
Jozef PREPLETANÝ z Brezna.
Dňa 6. decembra sme na poslednej ceste odprevadili nášho drahého manžela, otca, starého otca, príbuzného a priateľa mnohých
Jozefa PREPLETANÉHO z Brezna.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili poslednej rozlúčky. Ďakujeme príbuzným, rodine, priateľom, známym aj susedom za prejavy sústrasti, povzbudivé slová a kvetinové dary.
Smútiaca rodina
Emil MAJAN z Hronca
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom, starým a prastarým otcom
Emilom MAJANOM z Hronca.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová.
Smútiaca rodina
Ivan DEMIAN z Brezna
Dňa 30. decembra 2016 nás po dlhotrvajúcej chorobe, vo veku šesťdesiatštyri rokov, navždy opustil brat, otec a bývalý spolupracovník
Ivan DEMIAN z Brezna.
Smútiaca rodina
Jozef LICHVÁR z Podbrezovej
Dňa 13. decembra 2016 uplynuli dva roky odvtedy, ako nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Jozef LICHVÁR z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami
Dušan JAMRIŠKA z Podbrezovej, Štiavničky
„Kto ho poznal spomenie si, kto ho mal rád nezabudne.“
Dňa 27. decembra uplynuli dva roky odvtedy, ako nás navždy opustil drahý otec, starý a prastarý otec
Dušan JAMRIŠKA z Podbrezovej, Štiavničky.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia, dcéra a sestra s rodinami
Ján FABRICIUS z Pohronskej Polhory
„Odišiel tíško, niet ho medzi nami, v našich srdciach stále žije spomienkami.“
Dňa 30. decembra uplynuli dva roky odvtedy, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
Ján FABRICIUS z Pohronskej Polhory.
S láskou a úctou spomíname
Jozef HONKO z Podbrezovej
Dňa 31. decembra uplynul smutný rok, čo nás navždy opustil náš drahý otec, starý otec a prastarký
Jozef HONKO z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina
Pavel ŽITNÝ z Brezna
Prvého januára uplynul smutný rok odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Pavel ŽITNÝ z Brezna.
S láskou a úctou spomíname
Rudolf ČELLÁR z Podbrezovej
Dňa 2. januára uplynulo trinásť rokov, ako nás opustil
Rudolf ČELLÁR z Podbrezovej.
Tí ktorí ste ho poznali venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami.
Dušan PEŤKO z Lopeja
„V neznámy svet odišiel si spať, zaplakal každý, kto ťa mal rád. Odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktori ťa milovali.“
Dna 8. januara si pripomenieme druhé smutné vyročie, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starký
Dušan PEŤKO z Lopeja.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Spomíname s láskou a úctou
Jozef ŠEBO z Valaskej
Dňa 6. januára sme si pripomenuli tretie výročie od úmrtia a 15. februára si pripomenieme nedožité osemdesiate prvé narodeniny manžela, otca, starého a prastarého otca
Jozefa ŠEBU z Valaskej.
S láskou a úctou spomíname
Ing. Ladislav NEPŠINSKÝ z Pohronskej Polhory
„Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať, pokojný spánok ti priať, modlitbu tichú odriekať a s bolesťou v srdci na teba spomínať.“
Dňa 18. januára si pripomenieme päť rokov odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starý otec a prastarý otec.
Ing. Ladislav NEPŠINSKÝ z Pohronskej Polhory
S láskou a úctou spomínameAutor (zdroj): v texte