4.12.2022 08:57:11
Čitateľská súťaž
* Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž *

Výstavba novej školy v Lopeji

Nárast potreby odborníkov v hutníckych profesiách viedol k rozhodnutiu v roku 1976 začať s výučbou študijného odboru hutník operátor pre potreby Švermovych železiarní v SOU hutníckom v Košiciach. Neustále zvyšovanie požiadaviek však prinútilo vedenie uvažovať do budúcnosti aj o oblasti výchovy nastupujúceho dorastu a v roku 1980 sa začala na zelenej lúke v Lopeji prvá etapa výstavby nového učilišťa. Momentálne kapacity nepostačovali, a tak bolo v roku 1980 zriadené Miestne odlúčené pracovisko Podbrezová pri SOU strojárskom v Piesku.

Vznik SOU hutníckeho Podbrezová 1985

Do siete stredných odborných učilíšť bolo 1. septembra roku 1985 zaradené SOU hutnícke v Podbrezovej. Prvým riaditeľom učilišťa sa stal Ing. Samuel Rosiar. Učilište prvý rok sídlilo v pôvodných priestoroch bývalého miestneho odlúčeného pracoviska (v súčasnom Dome športu ŽP) a 1. septembra 1986 sa presťahovalo do novovybudovaných priestorov. V prvej etape výstavby bola odovzdaná moderná škola a domov mládeže. V máji roku 1989 boli dané do užívania priestory druhej etapy výstavby – dielne, jedáleň a telocvičňa. Vo funkcii riaditeľa školy bol Ing. Peter Mlynarčík.

SOU hutnícke odčlenené od štátneho podniku Švermove železiarne

Rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR bolo 31. marca 1991 SOU hutnícke Podbrezová – Lopej vyčlenené zo štátneho podniku Švermove železiarne a 1.
apríla sa stalo samostatnou príspevkovou organizáciou. Došlo k podstatným zmenám v zabezpečovaní žiakov. Podľa Vyhlášky č. 503/1990 ubytovanie a stravu hradili rodičia, od Ministerstva hospodárstva SR dostávalo učilište dotáciu v sume 300 slovenských korún na žiaka. Do funkcie riaditeľa školy SOU hutníckeho nastúpil Ing. Emil Lukáč, poradným orgánom školy sa stala Rada školy, prevádzkovú prax zabezpečovalo učilište vo výrobných prevádzkarňach Švermovych železiarní.
V roku 1994 sa stala súčasťou učilišťa plaváreň na Mazorníkove.
V rámci racionalizačných opatrení bolo 1. júla 1996 pričlenené k SOU hutníckemu SOU strojárske Piesok. Dievčenská škola, ktorá sídlila v priestoroch SOU hutníckeho a bola jeho súčasťou, bola odčlenená ako samostatný právny subjekt a bola presťahovaná do uvoľnených priestorov v Piesku. V bývalých dielňach SOU strojárskeho Piesok bolo zriadené Miestne odlúčené pracovisko SOU hutníckeho Podbrezová. Teoretická príprava prebiehala pre všetky učebné i študijné odbory v priestoroch SOU hutníckeho v Podbrezovej, vrátane všetkých foriem nadstavbového štúdia.
V dielňach, v priestoroch SOU hutníckeho v Podbrezovej, bol realizovaný odborný výcvik v profesiách elektro, strojárstvo, hutníctvo a inštalatér pre stavebnú výrobu. V dielňach bývalého SOU strojárskeho sa pripravovali v praktickom vyučovaní murári, stolári, lakovníci a krajčírky dámskych odevov. V týchto priestoroch sa uskutočňovali aj všetky rekvalifikačné kurzy. Riaditeľstvo školy malo sídlo v Podbrezovej.

Prvým riaditeľom SOU hutníckeho bol Ing. Samuel Rosiar
Prvým riaditeľom SOU hutníckeho bol Ing. Samuel Rosiar. Foto: Archív redakcie


80 rokov organizovanej výučby

Súťažná otázka č.3


Kedy bolo SOU hutnícke zaradené do siete SOU a kedy bolo presťahované do nových priestorov v Lopeji?
Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných kolách.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová