28.1.2023 21:35:04
Spomienky a poďakovaniaJozef TURIS z Podbrezovej
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom, starým a prastarým otcom, bratom, švagrom a krstným otcom
Jozefom TURISOM z Podbrezovej.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová, ktorej venoval svoj život a dlhé roky pôsobil ako predseda spolku.
Smútiaca rodina
Vladimír SALIŠ z Medzibrodu
Ďakujeme príbuzným, priateľom, známym, spolupracovníkom, susedom a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom a otcom
Vladimírom SALIŠOM z Medzibrodu.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodinaRichard LEITNER z Hronca
„Už osem rokov tíško spíš, svoj večný sen si sníš. V záhrade večného spánku pod hviezdami, si tam niekde nad nami.“
Dňa 16. marca ubehlo osem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil manžel, otec a starý otec
Richard LEITNER z Hronca.
S láskou spomínajú manželka Anka, dcéra Zuzana, vnúčatá Richard a Erika

Ondrej  PIAR  z  Brezna
„Slza smútku tíško stečie po tvári, bolesť v srdci zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň v srdci zahorí. Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac, ako tí ostatní. O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť. Bez teba otec už rok žiť musíme, no v našich srdciach ťa stále nosíme.“
Dňa 18. marca sme si pripomenuli smutné prvé výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš otec, starý otec, brat a blízky príbuzný
Ondrej PIAR z Brezna.
Kto ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína celá rodina
Jozef LÁSKA z Podbrezovej, Štiavničky
„Kto v srdci žije, neumiera.“
Dňa 25. marca uplynie sedem rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Jozef LÁSKA z Podbrezovej, Štiavničky.
Kto ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn s manželkou a vnukmi Lukasom a Simonkom
Ján Rejta z Lopeja
„Po krátkych cestách chodili sme spolu, na dlhú cestu odišiel si sám. Spomienka na teba prebýva tu dolu a naše srdcia zostali dokorán.“
Dňa 25. marca si pripomenieme dvanáste výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Ján Rejta z Lopeja.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
Anna HRUBOŠOVÁ z Brezna
Dňa 29. marca si pripomenieme devätnásť rokov odvtedy, ako nás navždy opustila naša milovaná dcéra, mama, sestra a kolegyňa
Anna HRUBOŠOVÁ z Brezna.
S láskou spomínajú rodina a bývalí spolupracovníci zo ŽP Informatika
Kazimír KOKAVEC z Valaskej
„Odišiel tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva spomienka len.“
Dňa 2. apríla si pripomenieme druhé smutné výročie, čo nás opustil manžel, otec a starý otec
Kazimír KOKAVEC z Valaskej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka , deti a ostatná blízka rodinaAutor (zdroj): v texte