4.12.2022 09:57:41
Čitateľská súťaž
* Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž *

Otvorenie Súkromného stredného odborného učilišťa hutníckeho

Nová epocha v dejinách výučby učňovského dorastu Železiarní Podbrezová

V roku 1998 uzavrelo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky so Železiarňami Podbrezová a.s. zmluvu o dočasnom užívaní hnuteľného a nehnuteľného majetku SOU hutníckeho pre potreby akciovej spoločnosti na dobu neurčitú. Dňa 1. júla 2002 sa zriaďovateľom SOU hutníckeho v zmysle zákona č. 416/2001 Z. z. stal Banskobystrický samosprávny kraj, ktorému Železiarne Podbrezová predložili „Projekt transformácie SOU hutníckeho na Súkromné stredné odborné učilište hutnícke ŽP a.s.“ V auguste 2003 bol na zasadnutí zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja projekt transformácie učilišťa schválený.
Prvý deň školského roka 2003/2004 bol zároveň dňom otvorenia Súkromného stredného odborného učilišťa hutníckeho Železiarní Podbrezová a.s. a výchova hutníckeho dorastu sa dostala plne do kompetencie akciovej spoločnosti. Riaditeľkou tohto súkromného učilišťa sa stala Ing. Anna Pavlusová.

Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová

Prijatím nového zákona o výchove a vzdelávaní sa od 1. septembra 2008 zmenil názov školy na Súkromná stredná odborná škola hutnícka Železiarne Podbrezová.
Cieľom výchovy a vzdelávania sa stala príprava zodpovedajúca úplnému strednému odbornému vzdelaniu a zároveň aj príprava na štúdium na vysokých školách. Železiarne Podbrezová a.s. absolventom školy garantovali od začiatku prijatie do zamestnanie, ale aj ďalšie vzdelávanie.
Škola ponúkala štúdium v študijných odboroch hutník operátor, mechanik strojov a zariadení, mechanik elektrotechnik, mechanik mechatronik a učebných odboroch obrábač kovov, mechanik opravár – strojov a zariadení. Jej súčasťou bola aj zváračská škola, zabezpečujúca základné kurzy zvárania, periodické školenia a preskúšania zváračov a zváračských robotníkov.
Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska ocenila v roku 2008 súkromnú strednú odbornú školu hutnícku Podbrezová a zriaďovateľa Železiarne Podbrezová a.s. „Cenou za rozvoj súkromného školstva na Slovensku“. Ocenenie sa udeľuje tým školám, ktoré svojou činnosťou prispievajú k šíreniu dobrého mena súkromných škôl, sú netradičné a inovatívne.


Otvorenie súkromného SOU hutníckeho objektívom A. Nociarovej
Otvorenie súkromného SOU hutníckeho objektívom A. Nociarovej


80 rokov organizovanej výučby

Súťažná otázka č.5


Aké ocenenie získala škola v roku 2008?
Správne odpovede posielajte do redakcie Podbrezovan do desiatich dní od vydania. Nezabudnite uviesť kontakt. Žrebovanie o lákavú cenu sa uskutoční na konci súťaže. Podmienkou je účasť vo všetkých súťažných kolách.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová