4.12.2022 10:47:48
Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy - informuje

Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. Preto je nevyhnutné, aby bola vždy platná a aktuálna. Celý proces jej tvorby, pripomienkovania, schvaľovania a zverejňovania sa realizuje v elektronickej forme. Oboznámenie zamestnancov so stanovenými postupmi a povinnosťami, ktoré z nej vyplývajú, je zabezpečované prostredníctvom vedúcich zamestnancov. Na druhej strane, všetkým zamestnancom je smernicou S-271 Tvorba organizačných noriem a individuálnych riadiacich aktov stanovená povinnosť oboznamovať sa s tou vnútornou legislatívou, ktorá je potrebná pri výkone ich funkcie alebo profesie. Aj z tohto dôvodu je tu pravidelná rubrika Právny odbor – referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje, kde sú zverejňované informácie o organizačných normách, individuálnych riadiacich aktoch a informačných aktoch, ktoré boli vydané v priebehu predchádzajúceho mesiaca.


V marci boli zverejnené organizačné normy:
Smernica
S-017/2017
revízia 0, zmena 0
Verejné obstarávanie
Smernica
S-326/2016
revízia 5, zmena II
Systém spolupráce so strednými a vysokými školami pri zabezpečovaní odbornej praxe, záverečných prác študentov a získavaní absolventov
Smernica
S-394/2017
revízia 3, zmena 0
Zahraničné pracovné cesty
Smernica
S-398/2017
revízia 4, zmena 0
Tuzemské pracovné cesty
Smernica
S-509/2017
revízia 2, zmena 0
Systém riadenia bezpečnosti práce – plánovanie
Pokyn
PO-020/2017
revízia 1, zmena 0
Kompetencie zriaďovateľa vo vzťahu k štatutárnym orgánom SG ŽP a SSOŠH ŽP
V marci boli vydané a zverejnené individuálne riadiace akty generálneho riaditeľa ŽP a.s.:
Rozhodnutie č. 06/2017Menovanie komisie na prešetrenie smrteľného úrazu
Príkaz č. 06/2017Kontrola, údržba a prehliadka stavu elektrického zariadenia v ŽP a.s.

Všetky organizačné normy, individuálne riadiace akty a informačné akty sú v elektronickej forme v platnom úplnom znení zverejňované a všetkým zamestnancom dostupné na Intranete v časti Dokumenty – úsek generálneho riaditeľa – prehľad vnútropodnikových noriem na adrese:
http://dbmis/informatika/VPN/Index.htm
Autor (zdroj): Ing. Soňa Roštárová