4.12.2022 09:12:20
Spomienky a poďakovaniaIng. Jánom GRESCHNEROM z Podbrezovej
Ďakujeme bývalým spolupracovníkom, príbuzným, priateľom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim milovaným manželom, otcom a starým otcom
Ing. Jánom GRESCHNEROM z Podbrezovej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme aj Dychovej hudbe Železiarní Podbrezová
Manželka, synovia Robert a Ján s rodinou
Štefanom SCHÖBEROM z Brezna.
Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom a spolužiakom, priateľom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom a starým otcom
Štefanom SCHÖBEROM z Brezna.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúsili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe Železiarne Podbrezová.
Smútiaca rodinaRudolfom HAVRANOM z Podbrezovej.
„Kto v srdciach žije, neumiera.“
Dňa 22. apríla uplynie šesť rokov odvtedy, ako sme sa navždy rozlúčili s našim drahým manželom, otcom, starým otcom, bratom a švagrom
Rudolfom HAVRANOM z Podbrezovej.
Spomíname s láskou a úctou
Ján NOTA z Podbrezovej.
„Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich stále žije spomienkami.“
Dňa 24. apríla uplynie sedem rokov, čo nás opustil milovaný otec
Ján NOTA z Podbrezovej.
S láskou a úctou spomínajú dcéry a syn s rodinami
Ján RÁSTOČAN z Polomky.
„Hoci si odišiel a niet ťa už medzi nami, v našich srdciach zostaneš navždy s nami.
Tam v raji nebeskom, pokoj večný maj, buď naším anjelom, na zemi nás stráž.“
Dňa 25.apríla si pripomenieme dvadsiate výročie, ako nás navždy opustil manžel,
otec, starý a prastarý otec, brat a švagor
Ján RÁSTOČAN z Polomky.
S úctou a láskou si spomínajú manželka, deti s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá,
sestra s rodinou a ostatná rodina
Jozef ŠURINA z Podbrezovej.
Aj keď si odišiel, nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.“
Dňa 5. mája si pripomenieme piate výročie odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Jozef ŠURINA z Podbrezovej.
Spomíname s úctou a láskouAutor (zdroj): v texte