9.2.2023 13:38:52
Projekt obnovy horného nádvoria hradu Ľupča bol ukončený

Pohľad na zrekonštruované horné nádvorie hradu Ľupča
Pohľad na zrekonštruované horné nádvorie hradu Ľupča
Obnova ľupčianskeho hradu prebieha od roku 2002, postupne od opravy striech cez fortifikačný systém, Gizelin dom, kamenné dlažby na dolnom nádvorí, vynovenie kaplnky, až najvyššie poschodie Rubigallovej veže. Obnova horného nádvoria bola slávnostne otvorená 23. februára 2015 na konferencii konanej na hrade Ľupča, za účasti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva Ingy Magistadovej. Prioritou obnovy horného nádvoria bolo jeho odvodnenie, čím bol značne zredukovaný priesak vody zo zrážok do vonkajších omietok a odstránené boli aj statické poruchy. Obnovou horného nádvoria, novou kamennou dlažbou a zreštaurovaním fasád, vznikla ďalšia ucelená zrekonštruovaná časť hradu.


Logo hradu Ľupča Projekt bol realizovaný v rámci programu Ochrana a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a podpora diverzity v kultúre a umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva. Island, Lichtenštajnsko a Nórsko úzko spolupracujú s Európskou úniou v rámci Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Prostredníctvom grantov EHP a Nórska chcú uvedené krajiny prispieť k znižovaniu sociálnych a ekonomických rozdielov a k posilneniu bilaterálnych vzťahov s európskymi krajinami.
Výška projektového grantu z finančného mechanizmu EHP a štátneho rozpočtu SR bola 478 278 eur a Železiarne Podbrezová spolufinancovali projekt sumou 119 596 eur. Z týchto finančných prostriedkov sa okrem obnovy horného nádvoria podarilo kompletne zreštaurovať a obnoviť aj komnatu Márie Séčiovej.

Pred rekonštrukciou
Pred rekonštrukciou

Dňa 25. apríla 2017 sa na hrade Ľupča konala konferencia pri príležitosti ukončenia projektu za účasti veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva na Slovensku Ingy Magistadovej, ktorú privítali hostitelia, predseda predstavenstva Vladimír Soták, predseda Dozornej rady ŽP a.s. Ján Banas a členovia predstavenstva. Okolo stovky hostí si prezrelo dokumenty o histórii hradu, časo – zberné videá z procesu realizácie projektu a kľúčovým bodom programu bola rekonštrukcia svadobného obradu Františka Vešeléniho s Máriou Séčiovou s ukážkami stolovania zo sedemnásteho storočia. Počas programu zazneli čestné salvy z dela, účastníci si prezreli celú zrekonštruovanú časť a program vyvrcholil v neskorých večerných hodinách ukážkami historického šermu na hradnom nádvorí.

Strihanie pásky
Strihanie pásky

Rekonštrukcia svadobného obradu
Rekonštrukcia svadobného obradu

Ukážka stolovania zo sedemnásteho storočia objektívom A. Nociarovej

Ukážka stolovania zo sedemnásteho storočia objektívom A. Nociarovej

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová