4.12.2022 09:36:24
Šiesty ročník súťaže medzi zmenami - CENTRÁLNA ÚDRŽBA

Vo valcovni rúr zvíťazila zmena A prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby.

Vo valcovni rúr zvíťazila zmena A prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby. Foto: I. Kardhordová


Šiesty ročník súťaže medzi zmenami


Ing. Ladislav Bizub, vedúci ekonomického oddelenia:
Vo výrobných a obslužných prevádzkarňach akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová už šiesty rok prebieha súťaž medzi pracovnými zmenami, do ktorej sú zapojené pracovné kolektívy kategórie „R“ z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby, energetiky, dopravy a odboru riadenia kvality. Plnenie kritérií súťaže – z oblastí hospodárenia, kvality, dodržiavanie zásad bezpečnosti práce a reklamácie – je vyhodnocované zverejňované na vývesných tabuliach prevádzkarní a my vám každoročne predstavujeme víťazné kolektívy jednotlivých prevádzkarní.

Priebeh súťaže v centrálnej údržbe hodnotí Ing. Ladislav Bizub, vedúci ekonomického oddelenia:


Ako pokračovala súťaž v minulom roku?
-Súťaž medzi zmenami v prevádzkovej strojnej údržbe a elektroúdržbe výrobných prevádzkarní pokračovala v roku 2016 podľa vopred stanovených kritérií a samozrejme, prispôsobením sa požiadavkám výrobných prevádzkarní.

V predchádzajúcom období ste nemenili kritériá, dôraz ste kládli hlavne na kvalitu a bezpečnosť. Zaradili ste do súťaže v minulom roku nové prvky?
-Myslím si, že kritéria nastavené na začiatku súťaže sa v priebehu niekoľkých rokov osvedčili, a preto nebolo potrebné pristúpiť k ich zmene. Majstri a predáci zmien pochopili, že na kvalitu vykonávaných opráv výrobných zariadení a čas potrebný na opravu má vplyv aj dodržiavanie bezpečnosti práce, ako aj poriadok na pracoviskách.

Čo najviac ovplyvnilo priebeh súťaže?
-Tímová práca pri odstraňovaní porúch je veľmi dôležitá, aby zariadenie bolo opravené a prevádzkyschopné v čo najkratšom možnom termíne. V poslednom období nastáva obmena zamestnancov v jednotlivých zmenách – odchádzajúcich na starobný dôchodok nahrádzajú noví zamestnanci, ktorým ale chýbajú skúsenosti. Myslím si, že táto skutočnosť mala najväčší vplyv na priebeh súťaže v uplynulom roku.

Predstavíte nám víťazný kolektív za rok 2016?
-Nakoľko výrobné prevádzkarne valcovňa bezšvíkových rúr, oceliareň a ťaháreň rúr majú rozdielne technologické zariadenia, vyhodnotenie plnenia kritérií sme robili samostatne podľa jednotlivých prevádzkarní. V minulom roku sa víťazom stala v prevádzkovej strojnej údržbe a elektroúdržbe vo valcovni rúr – zmena A, v oceliarni – zmena A a v ťahárni rúr – zmena B.

Čo pripravujete pre tento rok?
-Kritéria pre rok 2017 sme nemenili. Činnosť prevádzkových údržieb sa prispôsobuje potrebám výrobných prevádzkarní. Prechodom výroby na štyri zmeny je potrebné prevádzkovú strojnú údržbu a elektroúdržbu doplniť tak, aby všetky zmeny boli obsadené kvalitnými údržbármi. To je potrebné pre dodržanie nastúpeného trendu z posledných rokov – zníženie poruchovosti a prestojov výrobných zariadení a tým umožnenie splnenia plánovaných objemov výroby.

Časť víťaznej zmeny A v oceliarni

Časť víťaznej zmeny A v oceliarni objektívom I. Kardhordovej

V ťahárni rúr zvíťazila zmena B prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby.

V ťahárni rúr zvíťazila zmena B prevádzkovej strojnej údržby a elektroúdržby. Foto: A. Nociarová
Autor (zdroj): Viera Kúkolová