4.12.2022 09:38:56
Spomienky a poďakovaniaĎakujeme všetkým príbuzným, susedom, bývalým spolupracovníkom, priateľom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našim milovaným manželom, otcom, starým otcom, zaťom, bratom, švagrom a krstným otcom
Jozefom POTKÁNYM z Brezna, Mazorníkova.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, priateľom, známym, bývalým spolupracovníkom, aj spolupracovníkom syna a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, bratom, švagrom a starým otcom
Jánom BALCOM z Podbrezovej.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie aj Dychovej hudbe ŽP.
Smútiaca rodina„Len kytičku kvetov z lásky na hrob môžeme ti dať, pokojný spánok priať, tichú modlitbu odriekať a s bolesťou v srdci spomínať.“
Dňa 28. apríla uplynulo desať rokov odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý syn, manžel, otec, starý otec a brat
Ján KÁN ZLÚKY z Brezna.
S úctou a s láskou spomíname
„Čas plynie, bolesť stále trápi, teba nám už nikto nenavráti.“
Dňa 28. apríla sme si pripomenuli druhé výročie odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka, mama a stará mama
Evka BENKOVÁ z Valaskej.
Kto ste ju poznali venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel, synovia s rodinami
„Na krídlach anjela vzlietol som v diaľ, necítim bolesť, už necítim žiaľ. Necítim života bolestné muky, tam niekde v diaľke ma objali Pánove ruky a trpkosť osudu tá ma už nemučí, ja našiel som pokoj v nebeskom náručí.“
Dňa 10. mája uplynú dva dlhé a smutné roky, čo nás opustil náš milovaný syn, brat, otec, krstný otec, švagor, ujo a kamarát
Jaroslav VRBICKÝ z Jasenia.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, sestry Ivetka, Evka, Soňka s rodinami a kamaráti
Dňa 10.mája si pripomenieme štyri roky odvtedy čo nás navždy opustil milovaný otec a starý otec
Zoltán KŇAZOVICKÝ z Predajnej.
Kto ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienkuAutor (zdroj): v texte