10.12.2022 07:27:58
Po 17. riadnom valnom zhromaždení: Dividendy tentokrát nebudú

Sedemnáste riadne valné zhromaždenie Železiarní Podbrezová sa konalo v Dome kultúry ŽP 24. júna za účasti akcionárov zastupujúcich 83,92 percenta podielu na vlastníctve základného majetku spoločnosti. Predmetom rokovania bolo predovšetkým zhodnotenie výsledkov hospodárenia spoločnosti, dosiahnutých v roku 2008.
Predseda predstavenstva Ing. Vladimír Soták v správe o činnosti konštatoval: „... schádzame sa za úplne iných podmienok ako vlani, aj keď nikto z nás nepredpokladal, čo bude o rok. Svetová hospodárska a finančná kríza zasiahla všetky oblasti hospodárskeho života spoločnosti.


Prevádzkovanie technologického zariadenia bolo nutné prispôsobiť zníženému dopytu. Naše ciele predaja služieb a výrobkov sú na úrovni 53 percent vlaňajšieho objemu predaja.“
Následne odznela správa dozornej rady prednesená jej predsedom Ing. Jánom Banasom. Návrhy na schválenie individuálnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2008 predniesol podpredseda predstavenstva Ing. Marian Kurčík, ktorý predložil na schválenie aj návrh na rozdelenie zisku. Nasledovala diskusia k navrhovaným dokumentom. Hoci sa drobným akcionárom spočiatku neveľmi pozdávalo, že v návrhu rozdelenia zisku nebolo vyplácanie dividend, pochopili, že takýto krok by bol v súčasnej zložitej dobe „negazdovský“. Do dozornej rady bol, po uplynutí päťročného volebného obdobia, opätovne zvolený Ing. Vladimír Soták ml.
Sedemnáste valné zhromaždenie sa nieslo v pokojnej atmosfére, aj napriek tomu, že tu odzneli informácie nie také pozitívne, na aké sme boli v ostatných rokoch zvyknutí. Predseda predstavenstva však v závere vyjadril presvedčenie, že tejto spoločnosti, ktorá má už takmer stosedemdesiatročnú tradíciou, sa určite podarí krízu prežiť a vyjde z nej posilnená.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová