7.12.2022 01:42:18
Kde poukázať 2 percentá dane

Vážení kolegovia,

život okrem pekných chvíľ prináša každému z nás i situácie, kedy nevieme ako ďalej. Vtedy očakávame, že na blízku bude niekto, kto nás vypočuje a pomôže, možno prežil niečo podobné a má pre nás riešenie. Nikdy nevieme, či sa to stane dnes, zajtra...


Práve preto využime aj tento rok možnosť darovať 2 % dane Nadácii Železiarne Podbrezová. Pomáha všetkým, ktorí sú na jej pomoc odkázaní. Činnosť Nadácie je zameraná na finančnú a materiálnu pomoc fyzickým a právnickým osobám v oblasti zdravotníctva, športu, vzdelávania, sociálnej sféry a kultúry.
O výpomoc z prostriedkov Nadácie môžu požiadať občania zo sociálne slabších vrstiev, osoby dlhodobo choré, zdravotne postihnutí, talentovaná mládež v oblasti športu a kultúry, talentovaní mladí ľudia na podporu ich vzdelávania.

Po predbežnom zhodnotení roku 2009 sme vypomohli a podporili:

- oblasť školstva a športu v hodnote 200 693,28 eura,
- oblasť zdravotníctva, sociálnej sféry a kultúry 57 353,04 eura.

Chceme poďakovať všetkým darcom, ktorí doteraz prispeli svojím percentom dane a veríme, že sa okruh darcov rozšíri, okrem svojho zriaďovateľa Železiarní Podbrezová a.s., či už z radov fyzických alebo právnických osôb a tým sa zvýši možnosť podpory Nadácie ŽP, hlavne v regióne Horehronie.
Obchodné meno:
Nadácia Železiarne Podbrezová a.s.

IČO: 378 18481
DIČ: 2021533228
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie: SLSP, a.s.,
0301554533/0900

Registrovaná v Notárskom centrálnom
registri pod č. NZ 41842/2009

Sídlo: Kolkáreň 35,
976 81 Podbrezová

Ing. Alena Kvačkajová
vedúca odboru riadenia daní a účtovníctva
Nadácia Miška Sotáka vznikla za účelom poskytovania materiálnej pomoci nadaným deťom zo sociálne slabších rodín, na rozvoj ich prirodzeného talentu v oblasti športu, vzdelávania, publikačnej a výchovnej činnosti, resp. v oblasti kultúry.


Nadácia je spoluorganizátorom akcií zameraných na rozvoj mládeže. Úzko spolupracuje s Nadáciou Železiarne Podbrezová a spolupodieľa sa na rôznych projektoch v oblasti športu, kultúry, príp. vzdelávania. Ak pociťujete, že aj vy sa chcete podieľať na podpore mladých, využite túto možnosť a venujte svoje 2 percentá vlaňajšej dane Nadácii Miška Sotáka.

Za všetkých, ktorí pomoc potrebujú, ďakujeme.

Ing. Mária Sotáková,
správkyňa nadácie
Obchodné meno:
Nadácia Miška Sotáka

IČO: 37828738
DIČ: 2021634219
Právna forma: nadácia
Bankové spojenie: SLSP, a.s., 0302306937/0900
Registrovaná v Notárskom centrálnom registri pod č. 37744/2009
Sídlo: Kukučínova 24,
977 01 Brezno


Ako poukázať 2 percentá dane?

Ak vám vykoná ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti zamestnávateľ, stačí vyplniť a predložiť Vyhlásenie o poukázaní 2 percent dane z príjmu do 30. apríla 2010 daňovému úradu v mieste svojho trvalého bydliska. Spolu s Vyhlásením doložíte potvrdenie svojho zamestnávateľa, že vaša daň, vyplývajúca z ročného zúčtovania, bola odvedená daňovému úradu.
V prípade, že si podávate daňové priznanie samostatne, uvediete ako prijímateľa 2 percent dane Nadáciu ŽP alebo Nadáciu Miška Sotáka.


Autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Mária Sotáková