28.1.2023 21:07:56
Na slovíčko: Miestne predložky na a v (vo) v lokáliNa Záhorí – v Šariši

V našej rubrike sme sa už viac ráz venovali miestnym predložkám na a v (vo) v lokáli, pričom sme konštatovali, že tieto predložky sa v jazykovej praxi často zamieňajú; namiesto náležitých spojení v predajni, v hoteli, vo vláde sa používajú spojenia na predajni, na hoteli, na vláde (Fórum, 2007, č. 6, s. 7). Predložky na a v (vo) môžu spôsobovať váhavosť aj pri vyjadrovaní miestneho vzťahu názvov oblastí. Tu sa podľa jazykovedca J. Horeckého ku kritériu miesto (poloha) vnútri objektu – v (vo), miesto (poloha) na povrchu objektu – na pripája i vzťah vyššia poloha – nižšia poloha, a to tak vo vertikálnom zmysle, ako aj z hľadiska terénu položeného južne alebo severne (J. Horecký: Konkurencia predložiek v a na. In: Kultúra slova, 1998, č. 4, s. 193 – 197). A tak sa pri niektorých názvoch oblastí, často bývalých žúp, ustálili spojenia s predložkou v, napr. v Turci (chápe sa ako uzavretá kotlina), v Gemeri, v Šariši, v Zemplíne, v Above, v Honte, v Novohrade, v Liptove, kým iné sa spájajú s predložkou na, napr. na Záhorí, na Hanej, na Orave, na Kysuciach, na Spiši, na Myjave, na Horniakoch. Podobne hovoríme na Považí, na Pohroní, ale v Podunajsku, v Potisí. Najčastejšie kolísanie sa uplatňuje pri názvoch Liptov a Zemplín, od ktorých sa lokál tvorí pomocou predložky v: v Liptove (to zodpovedá predstave o Liptove ako uzavretom celku), v Zemplíne i pomocou predložky na: na Liptove (vychádza sa z jeho vyššej, severnejšej polohy), na Zemplíne. Spojenia s predložkou na sú novšie. Pri miestnych názvoch, kde je v lokáli predložka v (vo), na vyjadrenie smerovania sa používajú spojenia s predložkou do a genitívom názvu, napr. do Gemera, do Šariša, do Novohradu, do Liptova, pri názvoch, kde je v lokáli predložka na, na vyjadrenie smerovania sa používajú spojenia s predložkou na a akuzatívom názvu – na Záhorie, na Oravu, na Kysuce i na Liptov. Možno doplniť, že liptovský rodák, historik jazyka a dialektológ Ján Stanislav v publikácii Liptovské nárečia používa dôsledne spojenia s predložkami v a do, napr. v západnom Liptove, vo východnom Liptove, osady v Liptove, do Liptova ap.

Autor (zdroj): Silvia Duchková, JÚ. Ľ.Štúra SAV