7.12.2022 00:09:01
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou mamičkou, manželkou a starou mamou
Helenou Štellerovou z Valaskej.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Naše poďakovanie za dôstojnú rozlúčku patrí aj Dychovej hudbe ŽP a.s.
Smútiaca rodina

...
  „Kto v srdciach žije neumiera.“
  Dňa 19. februára uplynulo päť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný otec a starý otec
  Ľudovít PÉNZEŠ z Podbrezovej.
  S láskou spomína celá rodina
  ...


  „Navždy prestali pre teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre teba slnko hriať,
  ale tí, čo ťa mali radi, nikdy neprestanú na teba spomínať.“
  Dňa 28. februára uplynie päť rokov odvtedy, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, syn, otec, dedo, brat a spolupracovník
  Dušan SCHVARZBACHER z Brezna.
  Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
  So smútkom v srdci spomínajú manželka a deti s rodinami
  ...


  Dňa 24. februára uplynulo šesť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil manžel, otec, starý a prastarý otec
  Pavel BOVA z Hornej Lehoty.
  S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami
  ...

  „Spomíname si na teba s láskou a úctou v srdci si uchovávame spomienku na teba a tvoje láskavé srdce a ruky, ktoré nám vždy pomohli. Ďakujeme ti za všetko.
  Máme ťa radi, aj keď už nie si medzi nami.“
  Dňa 23. februára uplynulo päť rokov odvtedy, čo nás navždy opustila milovaná manželka, mama, stará a prastará mama
  Katarína PRIADKOVÁ z Podbrezovej.
  S láskou a úctou spomína manžel, syn, dcéry s rodinami a celá smútiaca rodina
  ...

  Dňa 23. februára sme si pripomenuli druhé výročie odvtedy, ako nás navždy opustila manželka, matka a kolegyňa
  Mária KOPECKÁ z Brezna.
  Kto ste ju poznali, venujte jej prosím spolu s nami tichú spomienku.
  Spomíname s láskou
  ...


  „Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí.

  Aj keď nie si medzi nami, v srdciach našich žiješ s nami.“
  Dňa 25. marca uplynie desať rokov odvtedy, ako nás opustil náš milovaný manžel, otec a starý otec
  Ján BELASÝ z Valaskej.
  S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry, zať a vnúčatá
  ...  Autor (zdroj): v texte