23.9.2021 17:12:16
Spomienky a poďakovania
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našou milovanou mamou a starou mamou

Elenou SCHNEIDGENOVOU z Podbrezovej.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom a známym za účasť na poslednej rozlúčke s našim drahým manželom, otcom a starým otcom

Jánom OLERÍNYM z Mýta pod Ďumbierom.

Za dôstojnú rozlúčku patrí poďakovanie Dychovej hudbe ŽP a.s.
Smútiaca rodina
Ďakujeme príbuzným, priateľom, spolupracovníkom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou milovanou

Evou BOHÚŇOVOU z Podbrezovej.

Ďakujeme aj za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Dychovej hudbe ŽP.
Mama, manžel, syn s priateľkou, súrodenci a ostatná rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým otcom, starým otcom a bratom

Jozefom VAŇOM z Podbrezovej.

Ďakujeme Dychovej hudbe ŽP a.s. za dôstojnú rozlúčku a zamestnancom železničnej dopravy ŽP a.s. za symbolický moment trúbiacich lokomotív, ktoré sprevádzali smútočný sprievod. Ďakujeme za všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodina
Ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým spolupracovníkom, priateľom, susedom, známym a ostatným, ktorí sa prišli rozlúčiť s našim drahým manželom, otcom, starým otcom a bratom

Jozefom KUBANČÍKOM z Brezna.

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa pokúsili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Smútiaca rodinaDňa 10. marca uplynie pätnásť rokov čo nás navždy opustil manžel, otec, starý otec a brat

Ján PAVKO z Podbrezovej.

Kto ste ho poznali venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Smútiaca rodina
„Aj keď si odišiel, nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.“

Dňa 14. marca si pripomenieme piate výročie úmrtia drahého manžela, otca a starého otca

Jozefa ŽABKU z Osrblia.

S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami
„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Prázdny je dom, zostala nám len bolesť a spomienka v ňom.“
Dňa 13. marca uplynú tri roky odvtedy, ako nás navždy opustil manžel, svokor a starý otec

Ján LUPTÁK z Mýta pod Ďumbierom.

S láskou a úctou spomína manželka, zať a vnúčatá
„To, že čas rany zahojí je iba klamné zdanie. V srdci nám bolesť zostáva a tiché spomínanie.“
Dňa 23. marca uplynú štyri roky, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec

Štefan KOHÚT z Bystrej.

S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.
„Čas plynie, bolesť stále trápi, ale vás už nikto nevráti.“

Dňa 29. januára uplynuli tri roky, ako nás navždy opustil milovaný otec, svokor, starý a prastarý otec

Štefan DANIELIČ z Podbrezovej.

Dňa 5. februára uplynulo šesť rokov, čo nás opustil brat, švagor a strýko

Štefan DANIELIČ ml. z Podbrezovej.
Dňa 1. apríla uplynie druhé výročie úmrtia drahej mamy, svokry, starej a prastarej mamy

Valérie DANIELIČOVEJ z Podbrezovej.

S láskou a úctou spomínajú sestry, nevesta, švagriná, vnúčatá a pravnúčatá
Hoci si odišiel a niet ťa už medzi nami, v našich srdciach ostaneš navždy s nami.“

Dňa 3. marca uplynuli dva roky, čo nás navždy opustil otec, starý a prastarý otec

Pavol GUBANČOK z Podbrezovej.

S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá a pravnúčatá.
Dňa 9. marca si pripomíname smutné šieste výročie úmrtia brata, švagra

Petra POTANČOKA z Povrazníka.

Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.Autor (zdroj): v texte