10.12.2022 07:06:51
Poznanie je základom úspešnej práce

Získané vedomosti pre prax

Tretím modulom sa 27. marca 2012 v Dome kultúry ŽP skončil tréningový program Prehlbovanie sociálnych a riadiacich kompetencií vedúcich pracovníkov. Od októbra minulého roka sa v ňom tridsať vedúcich stredísk našej firmy venovalo otázkam osobnosti vo vzťahu ku komunikácii, stresu, riešeniu konfliktných situácií, motivácii a riadeniu. Pre niektorých účastníkov bol takýto typ vzdelávacej aktivity – tréning, niečím novým a preto privítali možnosť zúčastniť sa jej v kolektíve profesijne zdatnejších kolegov. No i tí zdatnejší potvrdili, že opakovanie je matkou múdrosti a z každého kurzu si odnášajú vždy nové poznatky.
„Tréningový program Prehlbovanie sociálnych a a riadiacich kompetencií vedúcich pracovníkov bol trojmodulový s rozsahom 48 hodín. Podľa môjho názoru, podloženého celkovou atmosférou a aktivitou účastníkov, bol ich záujem o tento typ vzdelávania a prehlbovania si vedomostí vysoký.
Potvrdzuje to aj štatistika o posune vo vedomostiach a zručnostiach, ktorú vyhodnocujeme prostredníctvom dotazníka, ktorý vypĺňajú samotní účastníci. Z doteraz uskutočnených stretnutí pre nás vyplýva, že posun medzi počiatočnými vedomosťami a novonadobudnutými je zhruba tridsaťpercentný. Myslím si, že je to veľmi slušné číslo pre tento typ vzdelávacej aktivity. Opäť zdôrazňujem, že pri našich výcvikoch nevyužívame iba bežný štýl: rob, čo ťa učíme, bez ohľadu na osobnostné dispozície a schopnosti. Účastníkom neposkytujeme len „know - how“, teda vedieť ako, ale hlavne „know - why“, teda vedieť prečo. Myslíme si totiž, že ľuďom pri ich sebazdokonaľovaní nestačí dať len návod, ale treba im aj ponúknuť ako a prečo ten návod funguje. V tomto sa naša metodika určite výrazne odlišuje od tradičných tréningov. Preto sme vedúcim pracovníkov vašej firmy na jednej strane ponúkli viacero nástrojov na to, aby sami seba posúdili, aby sa vedeli rozpoznať, odhadnúť. A na strane druhej sme im poskytli návody, ako na základe tohto sebapoznania pracovať na svojej sebaregulácii a sebarozvoji. A použitie týchto nástrojov a návodov sme s nimi vyskúšali formou tréningu v modelových situáciách. Jednoducho povedané, takýto som, moja práca vyžaduje, aby som bol takýto a tam tá diferencia mi napovie, ktorým smerom sa mám posunúť. Aj podľa vyjadrenia účastníkov tento program mal tiež dôležitý a nenahraditeľný sekundárny účinok. Upevnenie kolegiálnych vzťahov medzi účastníkmi a posilnenie ich pocitu spolupatričnosti k materskej firme. Železiarňam Podbrezová za firmu Agito prajem veľa úspechov a ďakujem za možnosť pôsobiť v nej,“ zhodnotil priebeh modulov školiteľ RNDr. Miroslav Varadínek.

„Čo vám kurz dal?“ opýtali sme sa účastníkov tretej skupiny:

Ing. Jaroslav ROMANČÍK, centrálna údržba
- Uvedený kurz som absolvoval druhý raz, premiérovo to bolo už pred niekoľkými rokmi. Určite, že aj práve absolvované moduly mi pomohli rozšíriť si rozhľad. Netvrdím, že je to pre mňa niečo úplne nové, ale je dobré, keď si túto oblasť môžem zopakovať. Prínosom je, že v každom z jednotlivých modulov som sa dozvedel i niečo nové. Zaujímala ma hlavne oblasť riadenia tímov a tímovej práce, ktorá si vyžaduje od každého jednotlivca neustále na sebe pracovať.

Ing. Tomáš GEMZICKÝ, centrálna údržba
-Takýto kurz som absolvoval po prvýkrát a myslím si, že mi dal nový rozhľad, hlavne v oblasti manažmentu a tímovej práce. Samozrejme, že určité vedomosti z oblasti riadenia kolektívu som už za päť roky získal, no je to oblasť, v ktorej sa človek musí neustále zdokonaľovať, získavať praktické skúsenosti. Modulované situácie boli pre nás najúčinnejším prostriedkom na ceste k ich dosiahnutiu. Som rád, že som tento typ kurz absolvoval. Pomohol mi utvrdiť si správnosť doterajších poznatkov, nadobudnúť nové a lepšie spoznať aj sám seba.

Ing. Marian MAKUCH, ťaháreň rúr
- V minulosti som už podobné kurzy absolvoval, ale určite som si aj teraz rozšíril vedomosti ohľadom tvorby a samotnej práce tímov, vedenia ľudí, riešenia konfliktných situácií, ale aj v problematike osobnosti v riadení atď. Teším sa už na posledný blok tohto dvojdňového modulu - Riadenie času, nakoľko s uvedenou problematikou som sa ešte nestretol a tak ma zaujíma, čo nové sa dozviem, nakoľko čas, ktorý efektívne nevyužijeme, nám už nik nevráti.

Ing. Milan TREBULA, centrálna údržba
- Absolvovaním tohto typu školenia som získal väčší prehľad z oblasti riadenia kolektívov, manažovania tímovej práce... Aj vďaka modulovaným situáciám sa cítim istejší pri riešení rôznych situácií, veď prebiehali pod dohľadom školiteľov, ktorí sú odborníkmi v danej oblasti. Myslím si, že by bolo na škodu veci, keby sa takéto kurzy v budúcnosti už neopakovali.


Foto: A. NociarováAutor (zdroj): Viera Kúkolová