28.1.2023 20:41:22
Revidovaná norma pre úradné skúšky zváračov


Nové revidované vydanie normy STN EN 287-1:2012 - Kvalifikačné skúšky zváračov pre tavné zváranie ocelí, priniesli niektoré zmeny. Uvedená skúška oprávňuje zváračov zvárať vyhradené technické zariadenia (konštrukcie, potrubie, tlakové nádoby). Certifikáty - Osvedčenia o skúške zvárača, sú pre Zváračskú školu SSOŠH Železiarne Podbrezová vydávané certifikačným orgánom pre certifikáciu personálu vo zváraní, ktorým je Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR Bratislava. Pre získanie tohto osvedčenia musí mať zvárač absolvovaný základný kurz zvárania a prípravný kurz zvárania s úradnou skúškou.

Zváračská škola ponúka:
1) zaškolenia zváračských robotníkov na rezanie plameňom a plazmou podľa STN 050705,
2) základné kurzy zvárania Z-G1, Z-E1, Z-M1, Z-P1 podľa STN 050705,
3) prípravné kurzy zvárania s úradnou skúškou podľa STN EN 287-1:2012 pre oprávnenie
zvárať vyhradené technické zariadenia,
4) prípravné kurzy pre zváračov – operátorov podľa STN EN 1418,
5) certifikácia zváračov s úradnými skúškami v zmysle Smernice PED 97/23/ES – tlakové
zariadenia,
5) doplnkové školenie a preskúšanie zváračov z bezpečnostných ustanovení.

Revidovaná norma uvádza zmeny v označovaní polôh zvárania rúr v súlade s STN EN ISO 6947 a dopĺňa číselné označenie nových spôsobov zvárania:
138 – oblúkové zváranie plnenou elektródou s kovovým práškom v aktívnom plyne (MAG zváranie),
142 – oblúkové zváranie volfrámovou elektródou bez prídavného materiálu (TIG zváranie),
145 – oblúkové zváranie volfrámovou elektródou plným drôtom (TIG zváranie).

Norma neumožňuje uznať kvalifikáciu zvárača aj na kútový zvar na základe kvalifikácie na tupý spoj, ale umožňuje vykonať doplnkovú skúšku na vzorke. Vystavenie certifikátu zvárača o skúške je platné dva roky za predpokladu, že zvárač zváral v pôvodnom rozsahu kvalifikácie. Uvedené sa musí potvrdiť pravidelne každých šesť mesiacov. Periodické overovanie vedomostí zváračov po dvoch rokoch je povinné, nakoľko technológia zvárania má špecifické postavenie pri hodnotení zvláštnych procesov.
Spôsobilosť preukáže zvárač praktickou skúškou zváraním vzorky (plech, rúra) niektorou z metód zvárania. Pre určenie rozsahu oprávnenia zvárača, podľa potreby výroby, je dôležitý druh zvaru skúšobnej vzorky (tupý a kútový zvar), zváraný a prídavný materiál, rozmer (hrúbka materiálu a priemer rúry), poloha zvárania. Zvára sa podľa schváleného postupu zvárania (WPS), kde sú uvedené podrobné údaje o zvare. Čas na zvarenie vzorky musí zodpovedať pracovnému času vo výrobe a musí sa vykonať aspoň jedno prerušenie a jedno opätovné zapálenie oblúka v skúšobnej dĺžke v koreňovej vrstve a v krycej vrstve.
Zváranie a skúšanie vzoriek sa musí uskutočniť v prítomnosti skúšajúceho. Vzorky sú označené identifikačnou značkou zvárača. Po zvarení je zvar kontrolovaný vizuálnou skúškou a skúškou prežiarením, alebo deštruktívnou skúškou rozlomením. Zvárač prospel a je kvalifikovaný, ak chyby vo zvare spĺňajú úroveň kvality podľa EN ISO 5817. Ak v skúšobnej vzorke zvárač prekročil stanovené najvyššie prípustné hodnoty chýb, skúšku nezložil.
Pre zváranie oceľových výstuží platí norma STN EN ISO 17 660. Zvárači pre zváranie nosných zvarových spojov z betonárskej ocele musia mať aspoň skúšku pre kútové zvary, podľa STN EN 287-1 na zhodnom materiáli, a absolvovať výcvik zvárania betonárskych ocelí ukončený skúškou.
Zvárači pre zváranie nenosných zvarových spojov z betonárskej ocele musia mať základný kurz zvárania a tiež absolvovať dodatočný výcvik na zváranie betonárskych ocelí ukončený skúškou. Zvárači pri skúške postupujú podľa WPS. Dozor pri skúške vykoná skúšobný orgán poverený certifikačným orgánom pre certifikáciu personálu vo zváraní.Autor (zdroj): Ing. Peter Mlynarčík