10.12.2022 05:29:52
Rok po začatí súťaže medzi zmenami

V oceliarni je najlepšia zmena D


Od 1. januára uplynulého roka prebieha v našej spoločnosti súťaž medzi pracovnými zmenami. Zapojení sú do nej pracovníci „R“ kategórie výrobných prevádzkarní oceliareň, valcovňa bezšvíkových rúr, druhovýroba a ťaháreň rúr a z obslužných prevádzkarní centrálna údržba, doprava, energetika a odbor riadenia kvality. Kritériá súťaže vychádzajú z oblastí: kvalita, výsledky hospodárenia, dodržiavanie bezpečnosti pri práci a vývoj počtu reklamácií. Na základe týchto okruhov boli v jednotlivých prevádzkarňach vypracované individuálne súťažné kritériá „šité na mieru“. Mesačné a štvrťročné hodnotenia sú zverejňované na vývesných tabuliach. Motiváciou pre súťažiacich je finančná odmena. Ako súťaž beží v oceliarni? O rozhovor na túto tému sme požiadali Ing. Mareka Brižeka, vedúceho výroby:

Pán inžinier, aj u vás už súťaž beží vyše roka. Môžete zhodnotiť jej doterajší priebeh?
- Medzizmenová súťaž v oceliarni prebiehala istou formou už od roku 2000, ale v roku 2011 boli inovované kritéria, podľa ktorých sa vyhodnocuje víťazná zmena a pribudla aj finančná odmena pre zamestnancov víťaznej zmeny. Celkovo vyhodnocujeme jedenásť kritérií v troch oblastiach - ekonomickej, kvalitatívnej a bezpečnostnej.
V ekonomickej oblasti je to množstvo vyrobenej ocele v tonách, predváha na vyrobené bloky a spotreba elektrickej energie na EAF a LF peci.
V kvalitatívnej oblasti vyhodnocujeme množstvo vlastných nepodarkov, vystrihnuté klátiky vo valcovni bezšvíkových rúr, percento tavieb s nadlimitným obsahom Cu a Sn, úspešnosť zaradenia tavieb do kvalitatívneho stupňa “A“, podľa optimálnej teploty odlievania ocele a množstvo materiálových nepodarkov vo valcovni bezšvíkových rúr.
V bezpečnostnej oblasti sa hodnotí udržiavanie poriadku na pracovisku a počet pracovných úrazov.
V minulom roku sa na prvom mieste striedala zmena B so zmenou D, celkovým víťazom minulého roka sa stala zmena D. Musím však podotknúť, že aj ďalšie zmeny dosahovali výsledky blížiace sa víťaznej zmene.

Čo myslíte, pôsobí „súťaživosť“ na dosahované výsledky?
- Myslím, že medzizmenová súťaž je určitou formou budovania „prestíže“ zamestnancov jednotlivých zmien. Nikto nechce byť posledný. Výsledky jednotlivých zmien však do určitej miery závisia aj od práce predchádzajúcej zmeny, napr. akú vsádzku pripraví zmena pre nasledujúcu zmenu, aký tekutý zbytok ostane v EAF po predchádzajúcej zmene. Existujú aj ďalšie vplyvy, ako je počet prestavieb formátov na ZPO, výmeny nisteje EAF, ktoré objektívne vplývajú na dosahované výsledky zmien, ale pri hodnotení sa nezohľadňujú, pretože by to značne skomplikovalo vyhodnocovanie výsledkov.
Pre mňa je však podstatné, aby boli dosahované dobré výsledky v prevádzkarni ako celku, nie len v jednej či dvoch zmenách.

Má vplyv aj na medziľudské vzťahy na pracovisku?
- V oceliarni máme kolektív skúsených a šikovných ľudí, ktorí vedia, že celkový výsledok prevádzkarne je dôležitejší ako výsledok ich zmeny a väčšinou sa tak aj správajú. Samozrejme, že ak je možnosť, snažia sa prilepšiť tej svojej zmene. V takýchto prípadoch sa potom stretávam s rôznymi uštipačnými poznámkami od kolegov z iných zmien.

Máte pocit, že by bolo vhodné niečo v tejto súťaži vylepšiť, resp. zmeniť?
- Myslím, že súťaž medzi zmenami má svoj význam, a preto v oceliarni prebieha už dvanásty rok. Určite by zamestnanci víťazných zmien privítali finančnú odmenu aj častejšie, ako raz za štvrťrok.Časť zamestnancov víťaznej zmeny „D“ objektívom A. Nociarovej.Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová