28.1.2023 20:36:51
Úroveň bezpečnosti a hygieny práce v roku 2011

výber z analýzy základných výsledkov

(Dokončenie z min. čísla)

Dohľad nad pracovným prostredím
Vlani zamestnanci oddelenia PZS vykonali kvalitatívne a kvantitatívne hodnotenie zdravotných rizík za účelom zníženia expozície zamestnancov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň limitov. Pre pracoviská valcovne bezšvíkových rúr a druhovýrobu boli vypracované prevádzkové poriadky pre minimálne zdravotné a bezpečnostné požiadavky na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku. V zmysle nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. – o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci boli spracované prevádzkové poriadky pre bezpečnú prácu s chemickými faktormi vo valcovni bezšvíkových rúr. V doprave, ťahárni rúr a valcovni bezšvíkových rúr boli spracované posudky o riziku pre prácu s vibrujúcimi nástrojmi.
Za účelom prehodnotenia stavu pracovného prostredia bolo vykonaných 276 meraní priemyslových škodlivín nielen zamestnancami oddelenia PZS, ale aj externými firmami. Na škodlivinu hluk bolo vykonaných 192 meraní, mikroklimatické podmienky boli posudzované 64 krát. Zamestnanci RÚVZ B. Bystrica vykonali 16 meraní na škodlivinu prach a 4 na posúdenie expozície vibrujúcimi nástrojmi. Posúdenie stavu pracovného prostredia bolo vykonané vo valcovni bezšvíkových rúr, ťahárni rúr, druhovýrobe, centrálnej údržbe, oceliarni, doprave, energetike a v odbore riadenia kvality. Na pracoviskách odboru riadenia kvality, energetiky, ťahárne rúr, centrálnej údržby, druhovýrobe, doprave a odbore zásobovania sa v minulom roku manipulovalo s veľmi toxickými a toxickými látkami a karcinogénmi. V zmysle nariadenia sú pre manipuláciu a skladovanie týchto látok zabezpečené všetky preventívne opatrenia. V roku 2011 bolo vo firme evidovaných 14 veľmi toxických látok, 38 toxických látok a 24 karcinogénnych látok.

Dohľad nad zdravím zamestnancov
Vykonávajú zdravotnícki zamestnanci v spolupráci s vedúcim lekárom PZS. V minulom roku bolo vykonaných 11 193 vyšetrení, zväčša ako súčasť preventívnych lekárskych prehliadok. Ich súčasťou boli aj špeciálne vyšetrenia – 953 audiovyšetrení, 166 perimetrických vyšetrení, 265 EKG, 247 spirometrických vyšetrení a 97 vyšetrení pletyzmografom. Z celkového počtu vyšetrených zamestnancov na vykonávanie rizikovej profesie nevyhoveli traja, dvadsaťdeväť stratilo zdravotnú spôsobilosť na prácu vo výškach, tridsať zamestnancov na vykonávanie nočnej práce, sedemnásti stratili zdravotnú spôsobilosť na obsluhu a opravu mostových žeriavov a šestnásti na obsluhu a viazanie žeriavových bremien.
V roku 2011 bolo pre vybraný okruh zamestnancov zabezpečené očkovanie proti kliešťovej encefalitíde (4 z energetiky, 8 z dopravy) a proti hepatitíde A (11 z energetiky). V druhom polroku bola v priestoroch zdravotného strediska zriadená ambulancia fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Rozsah poskytovania zdravotnej starostlivosti bol zameraný na terapeutické účely. Zamestnancom, ale i širokej verejnosti, bola poskytovaná liečba laserom. Za toto obdobie bolo vykonaných 956 výkonov pre 203 pacientov, z toho pre 78 zamestnancov, 95 externých pacientov, 14 zamestnancov z dcérskych spoločností a 16 ostatných pacientov.
K 31. decembru 2011 bolo vykonaných aj 163 vstupných preventívnych a výstupných lekárskych prehliadok pre zamestnancov dcérskych spoločností.

Rekondičné pobyty
Boli zabezpečované v spolupráci s odborom práce a miezd pre vybraný okruh zamestnancov v zariadeniach Tále a.s., v spolupráci s kúpeľmi Brusno. Zúčastnilo sa ich 326 zamestnancov.

Pracovná neschopnosť
V roku 2011 bolo novo hlásených 1 431 prípadov PN pre chorobu a úraz, z dôvodu ktorých bolo vymeškaných 55 079 kalendárnych dní (v porovnaní s rokom 2010 došlo k zvýšeniu o 144 prípadov a o 5 141 kalendárnych dní). Každý novo hlásený prípad PN bol liečený 38 dní (39 dní v roku 2010). Denne na pracoviskách chýbalo z tohto dôvodu 151 zamestnancov, čo je o 14 viac ako v roku 2010. Percento PN v minulom roku bolo 4,42 (vyjadruje podiel kalendárnych dní PN na celkovom kalendárnom fonde v sledovanom období).

Nepracovná úrazovosť
Vlani bolo zaznamenaných 165 nepracovných úrazov zamestnancov ŽP a 8 983 vymeškaných kalendárnych dní (pri porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k zníženiu o tri nepracovné úrazy a zvýšeniu zameškaných kalendárnych dní o 662). Početnosť na sto zamestnancov dosiahla 4,83 percenta (zníženie o 0,36), percento PN bolo 0,72 (zvýšenie o 0,02), priemerný denný stav PN bol 25 zamestnancov (zvýšenie o dvoch) a jeden prípad PN bol priemerne liečený 54 dní (zvýšenie o 4 kal. dni).
Zamestnávateľ aj v minulom roku uzavrel s ALLIANZ – Slovenskou poisťovňou, a.s., zmluvu o úrazovom poistení všetkých svojich zamestnancov, ktoré sa vzťahovalo na všetky úrazy, ku ktorým došlo pri pracovnej i mimopracovnej činnosti po celý 24 hodín. V priebehu minulého roka poisťovňa plnila 264 poistných udalostí a postihnutým bolo zo skupinového úrazového poistenia vyplatených 33 200,18 eura za denné odškodné, pobyt v nemocnici a sťažené spoločenské uplatnenie.

Kontrolná činnosť a audity
Kontroly stavu BOZP a ochrany životného prostredia bola vykonávaná príslušnými riadiacimi a odbornými zamestnancami odboru bezpečnosti a hygieny v zmysle vnútropodnikovej normy. V minulom roku vykonali 18 202 kontrol, pri ktorých zistili 4 783 nedostatkov, z toho 99 neodstránených v termíne. Pri kontrolách bezpečnosti práce bolo vykonaných 653 kontrol na požitie alkoholických nápojov, pričom kontrolovali 5 003 zamestnancov. Z uvedeného počtu bola skúška pozitívna nad povolenú normu v šiestich prípadoch, čím došlo k porušeniu pracovnej disciplíny zvlášť hrubým spôsobom. Pracovníci odboru bezpečnosti a hygieny vykonali 41 kontrol vo výrobných a nevýrobných prevádzkarňach a odborných útvaroch. Z uložených 152 nápravných opatrení boli všetky plnené v stanovených termínoch. V spolupráci s pracovnou zdravotnou službou a zástupcami zamestnancov boli vykonané previerky BOZP v odbore riadenia kvality, valcovni bezšvíkových rúr a ťahárni rúr.

Audity SRBP - recertifikačný dohľadový audit SRBP podľa OHSAS 18001:2007 bol vykonaný 25. januára 2011 spoločnosťou SGS Slovakia, s.r.o. Preukázaná bola funkčnosť v udržiavaní a zlepšovaní zavedeného systému, k zlepšeniu bolo predložených 7 všeobecných odporúčaní a príležitostí na zlepšenie. Systém bol recertifikovaný s platnosťou od 16. februára 2010 do 15. februára 2013.
V minulom roku bolo vykonaných 17 auditov SRBP a uložených 60 odporúčaní a 4 nápravné opatrenia, ktorých dôslednosť plnenia je preverovaná v daných termínoch.

Kontrola stavu BOZP bola v zmysle zákona vykonávaná 80 zástupcami zamestnancov, ktorí v priebehu roka podali 648 hlásení.

Kontrola Inšpektorátu práce bola zameraná na previerky pracovísk a dokumentáciu v súvislosti so šetrením dvoch závažných pracovných úrazov zamestnancov centrálnej údržby a valcovne bezšvíkových rúr a choroby z povolania jednej zamestnankyne ťahárne rúr.

Kontroly Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v ťahárni rúr, energetike a v odbore riadenia kvality. Previerky boli zamerané na práce s veľmi toxickými, toxickými a karcinogénnymi látkami, bez zistení nedostatkov.

Program zlepšovania úrovne BOZP a ozdravných opatrení
Obsahoval 42 akcií s plánovanými nákladmi 1 121,2 tis. eur, z ktorých bolo plnených 36 akcií vo výške 1 124,9 tis. eur. Šesť akcií nebolo zrealizovaných, jedna zostala rozpracovaná, ďalšia akcia bola prekvalifikovaná a realizovaná v možnostiach prevádzkarne, kde plánované prostriedky neboli čerpané. Nad rámec schváleného programu bolo splnených trinásť akcií vo výške 21,3 tis. eur, čím sa zvýšili celkovo vynaložené prostriedky na zlepšovanie BOZP a ozdravné opatrenia na 1 146,2 tis. eur.

Finančné prostriedky
Na bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov bolo vynaložených 397 259,85 eura, z toho na osobné ochranné pracovné prostriedky 315 346,77 eura, na kontrolu a revízie prostriedkov osobného zabezpečenia a horizontálnych istiacich systémov pre práce vo výškach 7 351,30 eura, na mycie, čistiace a dezinfekčné prostriedky 27 131,79 eura a na ochranné nápoje 47 429,99 eura. Za prácu v sťaženom pracovnom prostredí a na rizikových prácach bolo zamestnancom vyplatené 1 077 821,06 eura.

Protiplynová ochrana
Akcieschopnosť a zabezpečovanie pohotovosti boli prioritou v činnosti protiplynovej ochrany (PO). Školení a zácviku sa zúčastnilo v šiestich termínoch 160 zamestnancov - členov protiplynového zboru ŽP (z oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr, centrálnej údržby a energetiky). V rámci zásahov a výcviku bolo použitých 118 dýchacích prístrojov, z toho 24 na výcvik v polygone SŠPO Žilina. Pri previerke havarijnej pripravenosti v centrálnej údržbe – kaliarni boli 4. novembra použité štyri dýchacie prístroje.
V dýchacej zóne ovzdušia pracovného prostredia boli vykonávané merania úniku škodlivých plynov, oxidu uhoľnatého - najmä v okolí plynových zariadení, sledované osobnými detektormi CO pracovníkmi oceliarne, ťahárne rúr, valcovne bezšvíkových rúr, druhovýroby, energetiky a centrálnej údržby (strediska nástrojáreň).
S cieľom zaistenia protiplynovej a protivýbuchovej prevencie zabezpečuje centrálna protiplynová stanica analýzy ovzdušia a preverenie nevýbušnosti prostredia multidetektorom plynov Oldham, najmä pred vykonávaním prác v uzavretých priestoroch alebo pod úrovňou okolitého terénu. Vlani pribudli štyri nové dýchacie prístroje typu Scott Contour.


Autor (zdroj): Odbor bezpečnosti a hygieny