9.2.2023 14:21:11
Audit bol úspešný

V dňoch 30. a 31. júla 2013 sa v našej spoločnosti uskutočnil, po recertifikácii v roku 2012, prvý dohľadový audit systému environmentálneho manažérstva (ďalej SEM) podľa normy ISO 14 001:2004.
V prvý deň sa vedúca audítorka, Ing. Jolana Lazúrová z certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia spol. s r.o. Košice, zamerala na preverenie riadenia činností spojených s prebiehajúcou rekonštrukciou odprášenia EAF a LF pece v prevádzkarni oceliareň. Kontrola bola upriamená na zabezpečenie stanovených postupov pre externé firmy, ktoré sa na tejto stavbe podieľajú. Preverené boli zmluvné vzťahy, týkajúce sa dodržiavania právnych požiadaviek v oblasti životného prostredia, ako aj priebeh samotných prác. Audítorkou bolo konštatované, že stanovené postupy od rozdelenia zodpovedností za prípravu i realizáciu stavby, vykonania školenia externých zamestnancov, až po realizačné činnosti externých firiem ako aj ich koordinácia, sú v plnej miere zabezpečené.
Následne, v súlade s vopred stanoveným programom dohľadového auditu, bola funkčnosť SEM preverovaná v odbore technického dozoru, odbore riadenia kvality, personálnom odbore, prevádzkarni ťaháreň rúr a v odbore zásobovania. Výber preverovaných činností sa robil tak, aby zistené výsledky poskytovali čo najreálnejší obraz o funkčnosti manažérskeho systému.
Po vykonaní auditu SEM boli výsledky prerokované s vedením spoločnosti. Ing. Lazúrová vyzdvihla dobré organizačné zvládnutie auditu a pripravenosť jednotlivých útvarov. Ďalej konštatovala, že ŽP a.s. majú udržiavaný a funkčný manažérsky systém podľa normy ISO 14 001:2004 na vysokej úrovni a navrhla ponechať v platnosti udelený certifikát.
Ing. Igor Veverka – Ttd, koordinátor SEM
Audítorka SGS Ing. Jolana Lazúrová, majster prípravy výroby a chemickej prevádzky - výroba 1, Vladimír Stančík alaborantka Magdaléna Bruončová, pri kontrole evidencie výdaja jedov. Foto: V. Kortán


Autor (zdroj): Ing. Igor Veverka, Ttd