9.2.2023 13:17:46
Dane v Európe - LOTYŠSKO
Daňová sústava Lotyšska stojí na rovnakých princípoch, ako daňové sústavy jeho susedov (Litvy a Estónska), nakoľko sa vyvíjali v rovnakom čase. Lotyšsko zo začiatku síce tiež uplatňovalo jednotnú sadzbu dane pri zdaňovaní príjmov fyzických i právnických osôb, avšak od roku 2004 príjmy zdaňuje rôznymi sadzbami, čím porušilo princíp rovnakej sadzby dane.
V Lotyšsku vo všeobecnosti platí, že fyzické osoby sú zaťažené daňami vo vyššej miere ako osoby právnické, ktoré navyše ešte môžu čerpať aj množstvo daňových stimulov slúžiacich hlavne na prilákanie zahraničného kapitálu, alebo podnikať v niektorej z tzv. špeciálnych ekonomických zón. V roku 2010 bolo celkové daňové bremeno Lotyšska na úrovni 27,3 percenta celkového vyprodukovaného HDP krajiny, čím sa Lotyšsko zaradilo na tretie miesto s najnižším daňovým zaťažením spomedzi všetkých európskych krajín. Nižšie dane platia už len obyvatelia susednej Litvy (27,1 percenta) a Rumunska (27,2 percenta HDP). V súvislosti s hospodárskou krízou prijalo Lotyšsko strategický plán, v ktorom sa zaviazalo nezvyšovať daňové zaťaženie svojich obyvateľov a ani firiem, a tým ani nezaviesť nové dane či zvýšiť sadzby tých súčasných.


Daň z príjmov fyzických osôb
Sadzba dane z príjmov fyzických osôb je stanovená na úrovni 25 percent a uplatňuje sa na zdaniteľné príjmy, ktoré Lotyšsko delí do troch základných skupín, a to príjmy zo zamestnania, príjmy z podnikania a príjmy z majetku a iných zdrojov. Lotyšsko uplatňuje nezdaniteľné časti základu dane, pričom základná mesačná nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2012 bola na úrovni 45 LVL (64 eur), avšak v prípade, že má daňovník rodinu, potom si mesačne môže zo svojich zdaniteľných príjmov odpočítať 70 LVL (99 eur) za každého vyživovaného člena rodiny, t. j. za každé dieťa vrátane manželky/-la. Okrem základných nezdaniteľných častí si môžu Lotyši znížiť svoje zdaniteľné príjmy aj o výdavky na životné a zdravotné poistenie, dôchodkové pripoistenie či dary neziskovým a verejnoprospešným organizáciám (v prípade darov si môžu odpočítať až 20 percent zo svojich zdaniteľných príjmov). Príjmy si môžu znížiť aj o výdavky na zdravotnú starostlivosť a vzdelanie vynaložené nielen sami na seba, ale aj na rodinných príslušníkov vo výške 150 LVL (240 eur ročne na osobu).
Samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré nezamestnávajú žiadneho zamestnanca a ročne nezarobia viac ako 10 000 LVL (14 229 eur), majú možnosť si vybrať špecifický režim zdaňovania spočívajúci v zaplatení kvázi paušálnej dane, ktorá sa rôzni od výšky dosiahnutých príjmov v rozmedzí od 5 LVL (7 eur) až po 500 LVL (711 eur) za rok. Špeciálny režim zdaňovania je tiež určený jednotlivcom, ktorí ponúkajú určité špecifické druhy služieb alebo aktivít s tým, že si kúpia mesačnú licenciu, ktorej poplatok predstavuje zaplatenú daň i odvody. Lotyšskí zamestnanci odvádzajú mesačne zo svojej hrubej mzdy odvody vo výške 11 percent a zamestnávateľ vo výške 24,09 percenta.
Dividendy a úroky vyplatené fyzickej osobe sú zdaňované 10 percentnou daňou a kapitálové zisky sadzbou 15 percent.

Daň z príjmov právnických osôb
Sadzba dane z príjmov právnických osôb bola v roku 2004 znížená z 25 percent na súčasných 15 percent. Spoločnosti podnikajúce v niektorej zo špeciálnych ekonomických zón môžu čerpať daňové úľavy vo výške zníženia už bez tak nízkej daňovej sadzby o 25 až 80 percent v závislosti od výšky preinvestovaných finančných prostriedkov. Spoločnosti pôsobiace v špeciálnych ekonomických zónach a pri obchodovaní medzi sebou tiež môžu využiť osobitný režim nulovej DPH. Výhodné daňové stimuly sú určené aj spoločnostiam podnikajúcim mimo ekonomických zón, ale investujúcim do infraštruktúry či pôsobiacich v počítačovej oblasti.

Miestne dane
Lotyšsko, tak ako každá európska krajina, uplatňuje daň z pôdy a nehnuteľnosti vo výške 1,5 percenta z katastrálnej hodnoty pôdy alebo nehnuteľnosti. Výnimku tvoria len nehnuteľnosti, v ktorých majú Lotyši trvalý pobyt, kde sa uplatňuje progresívna sadzba dane v rozmedzí od 0,2 do 0,6 percenta v závislosti od katastrálnej hodnoty nehnuteľnosti. Lotyšsko, tak ako Slovensko, neuplatňuje daň z dedičstva a darovania a ani daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti. Ale naopak uplatňuje špecifickú daň z lotérie a hazardu, ktorú platia spoločnosti z dosiahnutého príjmu z predaja tiketov. Sadzba sa pohybuje na úrovni 8 a 10 percent z dosiahnutých príjmov.

Daň z pridanej hodnoty
Lotyšsko zdaňuje tovary a služby základnou 22 percentnou sadzbou a jednou zníženou sadzbou na úrovni 12 percent. Znížená sadzba sa uplatňuje len v prípade farmaceutického priemyslu, ubytovacích služieb a špeciálnych služieb určených deťom. Okrem dane z pridanej hodnoty a spotrebných daní Lotyšsko uplatňuje aj špeciálne dane na alkoholické a nealkoholické nápoje, tabak, kávu a olejové produkty a jednu environmentálnu daň z prírodných zdrojov.
Autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, Edú