9.2.2023 14:21:51
Polrok vo výrobe

Z pohľadu plnenia výrobných úloh, môžem hodnotiť prvý polrok 2013 ako úspešný. Výrobné úlohy boli splnené vo všetkých hlavných výrobkoch ŽP a.s.

Vo výrobe kontinuálne odlievaných blokov v oceliarni sme za prvý polrok prekročili plánovaný objem o vyše 2400 ton. Okrem januára bol plán výroby prekročený vo všetkých ostatných mesiacoch, vrátane apríla, kedy bola v oceliarni realizovaná stredná oprava. Počas šiestich mesiacov prvého polroka sme výrobný sortiment v oceliarni prispôsobovali tvorbe zásob polotovarov pre valcovňu bezšvíkových rúr. Objem zásob pre túto prevádzkareň, stanovený vo finančnom pláne, sme splnili. Celý vyrobený prekročený objem sme realizovali v sortimente blokov na predaj, čím boli do istej miery kompenzované požiadavky našich stálych odberateľov na predzásobenie sa kvôli odstávke oceliarne v septembri.


Okrem zamerania sa na plnenie plánovaných objemov, bolo najmä ku koncu prvého polroka v oceliarni uskutočnených niekoľko opatrení na zvýšenie kvality ocele z pohľadu čistoty a zvýšenia povrchovej kvality odlievaných blokov. Tieto opatrenia sa začali prejavovať takmer okamžite v podobe zníženého množstva materiálových nepodarkov a nižšej chybovosti výrobkov pri NDT skúškach vo valcovnirúr a v ťahárni rúr.

Vo valcovni bezšvíkových rúr sme plánovaný objem výroby za prvý polrok prekročili o vyše 2700 ton, vplyvom vyšších požiadaviek na výrobu vstupných polotovarov pre ťaháreň rúr. Z hľadiska rozdelenia valcovaných rúr podľa účelu použitia môžem konštatovať stabilitu zákaziek v sortimente štandardných konštrukčných rúr, rovnakoaj v sortimente potrubných a závitových rúr. Menšie objemové výkyvy v jednotlivých mesiacoch pociťujeme pri kotlových rúrach, ktorých dodávky súvisia s realizáciou projektových investičných celkov. V súvislosti s kotlovými rúrami sme v júni zaznamenali rekord - historicky doposiaľ najväčší mesačný objem zákaziek kotlových rúr, z čoho vyplynulo aj náročnejšie organizovanie práce na linke kotlových rúr vo valcovni rúr. V júni bola vo valcovni rúrplánovaná stredná oprava technologického zariadenia, spojená s realizáciou investičnej akcie – výmeny meracích miest hrúbky steny lupy pred redukovňou a hrúbky steny rúry za redukovňou. Táto investícia nám umožní optimalizovať technologický proces valcovania rúr na ťahovej redukovni, z pohľadu zrovnomernenia dosahovaných hrúbok stien na rúrach. V priebehu prvého polroka bolo aj vo valcovni rúr zrealizovaných niekoľko technologických skúšok a opatrení s cieľom zlepšiť kvalitu vonkajšieho aj vnútorného povrchu rúr. Rozsah uvedených skúšok bol široký - od zmeny teplôt jednotlivých zón karuselovej pece, zmien rozmerov hutného náradia, až po optimalizáciu rádiusu vstupných klátikov. Za najdôležitejšie považujem odladenie modelu ohrevu klátikov Giwep v karuselovej peci a jeho spustenie do plnej prevádzky.

V sortimente presných rúr ťahaných za studena prekračujeme plánovaný objem výroby od začiatku roku o vyše 4 500ton. Keďže sme tento rok začínali v ťahárni rúr s nižším počtom zamestnancov, bolo nutné zabezpečiť zvýšené požiadavky na výrobu. V priebehu prvého polroka bola schválená nová norma obsadenia ťahárne rúr a postupne sme prijímali aj nových zamestnancov. Rovnako bola formou zlúčenia niektorých stredísk zmenená aj organizačná štruktúra ťahárne rúr. Z pohľadu rozdelenia presných rúr podľa účelu použitia, môžem konštatovať stabilitu v zákazkách vo všetkých hlavných výrobkových skupinách ťahárne rúr - štandardných konštrukčných rúrach, presných rúrach pre automobilový priemysel, výmenníkových rúrach, aj v rúrach pre hydraulické a pneumatické rozvody. Výrazne prekračujeme plánovaný objem výroby galvanizovaných rúr, celkovo o vyše 200 ton. Z pohľadu zvyšovania kvality výrobkov považujem za najdôležitejšiu schválenú investičnú akciu – inštalovanie vysokovýkonnej brúsky navonkajší povrch rúr, ktorá nás výrazne posunie v zabezpečovaní kvality vonkajšieho povrchu rúr skúšaných na ultrazvuku. Môže nám tiež pomôcť získať nových zákazníkov požadujúcich najvyššiu povrchovú kvalitu presných, za studena ťahaných rúr.

Vo výrobe oblúkov je situácia stabilizovaná, objemy výroby stanovené vo finančnom pláne na rok 2013 mierne prekračujeme. Ukazuje sa, že uskutočnené organizačné zmeny voblúkarni, ktoré boli prijaté v priebehu roku 2012, boli správne a prevádzkareň vykazuje kladný výsledok hospodárenia. V sortimente redukcií výrobný plán stanovený na začiatku roku nie je splnený, súvisí to s momentálne nižším dopytom po tomto výrobku na trhu.

V druhovýrobe pokračuje podobná situácia ako v závere minulého roku, znamená to mierny pokles zákaziek. V júni sme naopak zaznamenali mierny nárast výroby, výrobný plán stanovený na prvých šesť mesiacov roka mierne prekračujeme.Vo zvarovni rúr veľkých priemerov je situácia lepšia ako sme predpokladali, za prvých šesť mesiacov roku prekračujeme plán výroby o vyše 80 ton. Od marca do mája bola vo zvarovni rúr realizovaná výroba desiatich kusov výsypiek, ktoré sú súčasťou technologického celku filtračnej stanice na novom zariadení na odsávanie spalín EAF pece.

Celkovo môžem zhodnotiť výsledky prvého polroku 2013 ako uspokojivé. Za ich dosiahnutie ďakujem všetkým zamestnancom výrobného úseku a celej akciovej spoločnosti. V druhom polroku 2013 nás čaká náročná úloha – realizácia investície rekonštrukcie zariadenia plynulého odlievania ocele a jeho spustenie do prevádzky v rekordne krátkom čase. Verím, že túto úlohu spoločnými silami zvládneme a na konci roku 2013 budeme môcť konštatovať splnenie zámerov stanovených na začiatku roku v obchodnom aj finančnom pláne.Autor (zdroj): Ing. Martin Domovec