20.7.2023 10:11:46
Ing. Martin Domovec, asistent výrobného riaditeľa hodnotí

Rok vo vyrobe

ROK VO VÝROBE

 Ing. Martin Domovec
Blíži sa koniec roku 2016 a hoci sme ešte nesplnili všetky výrobné úlohy stanovené na dvanásty mesiac, pomaly môžeme začať s jeho bilanciou.

V oceliarni sme aj v druhom polroku 2016 pokračovali v objemovom prekračovaní finančného plánu. Kým za prvých šesť mesiacov tohto roka sme objemový plán prekročili o 16 073 ton, celkový ročný plán výroby prekročíme zhruba o 17 600 ton. Objem výroby kontinuálne odlievaných blokov na predaj prekročíme o 11 700 ton, objem výroby kontinuálne odlievaných blokov pre valcovňu rúr prekročíme o 5 900 ton.
Rok 2016 bol poznamenaný kolísavým dopytom po kontinuálne odlievaných oceľových blokoch z produkcie ŽP a.s. Kvôli zvýšeným požiadavkám na predaj oceľových blokov, a aj zvýšenej potrebe vsádzky pre valcovňu rúr, sme v oceliarni od 1. júna 2016 pristúpili k zmene pracovného režimu.


Na druhej strane sme boli nútení, kvôli avizovanému poklesu objemu zákaziek na štvrtý kvartál, prejsť od 1. októbra 2016 späť na pôvodný pracovný režim zo začiatku roku. Pozitívne môžeme hodnotiť aj celkový vývoj ďalších hlavných ukazovateľov – predváhy a výrobných prestojov. Za celý rok 2016 podkročíme celkovú predváhu, v porovnaní s plánom, zhruba o 6 kilogramov na tonu (ďalej kg/t) a výrobné prestoje podkročíme zhruba o 2,5 percenta. Podobne ako v minulých rokoch, bolo aj v roku 2016 v oceliarni zrealizovaných viacero technologických zmien a inovácií. V priebehu roku sme pristúpili k úprave pridávaného množstva silikokalcia (CaSi) pre modi?káciu nekovových vtrúsenín a upravili sme režim čerenia ocele pre zníženie množstva nekovových vmestkov v oceli. Na zariadení pre plynulé odlievanie ocele sme postupne upravili parametre nábehových štartovacích rýchlostí pre všetky vyrábané formáty a úpravou uloženia prizmatických valcov v sekundárnej sekcii chladenia sme stabilizovali požadovanú priamosť oceľových blokov. Dňa 27. júna sme úspešne otestovali výrobu doposiaľ najmenšieho formátu – kvadrátu 105 milimetrov (mm). Výsledky interných analýz, aj odozva externých zákazníkov po prvom valcovaní týchto blokov, boli pozitívne a v prvom kvartáli roku 2017 plánujeme začať štandardnú výrobu tohto formátu.

Na rozdiel od oceliarne, vo valcovni rúr sme v druhom polroku 2016 nepokračovali v objemových výsledkoch z prvého polroka. Kým za prvých šesť mesiacov tohto roka sme objemový plán prekročili o 4 687 ton, celkové ročné objemové plnenie valcovne rúr skončí zhruba na úrovni finančného plánu. Objem výroby valcovaných rúr na predaj nesplníme zhruba o 1 300 ton, objem výroby vstupných polotovarov pre výrobu presných rúr naopak prekročíme zhruba o 1 300 ton. Plnenie výroby vstupných polotovarov pre výrobu oblúkov bude zhruba na úrovni finančného plánu. Z uvedených čísel je zrejmé, že v druhom polroku došlo k zníženiu dopytu po valcovaných rúrach. Z tohto dôvodu sme boli nútení 1. októbra pristúpiť k zmene pracovného režimu. Veľmi pozitívne môžem hodnotiť vývoj predváhy. Od začiatku roku sme postupne každý mesiac dosahovali nižšie a nižšie hodnoty, pričom tento trend vyvrcholil v októbri, keď sme dosiahli doposiaľ historicky najnižšiu predváhu pri výrobe valcovaných rúr. Plánovaná hodnota predváhy bola v tomto mesiaci podkročená až o 21,1 kg/t. Ročná úroveň predváhy bude vo valcovni podkročená zhruba o 15 kg/t. Výrobné prestoje vo valcovni rúr za rok 2016 síce prekročíme zhruba o 1 percento, ale je to z titulu prekročenia technologicky nutných prestojov a zvýšeného počtu prestavieb a zmien akostí. Z pohľadu technologických inovácií môžeme rok 2016 hodnotiť veľmi pozitívne. Od začiatku roku sme v košoch pretlačovacej stolice po prvýkrát používali tvrdokovové valce. Môžeme konštatovať jednoznačný prínos z pohľadu životnosti valcov – na obidvoch košoch valce vyvalcovali viac ako 300 tisíc kusov a tiež zvýšenej povrchovej kvality lúp. Na pretlačovacej stolici sme pokračovali v optimalizácii parametrov nového kalibračného radu. Zmena úkosov na tŕňových tyčiach pretlačovacej stolice prispela výraznou mierou k vynikajúcim výsledkom v predváhe a zníženiu materiálových nákladov. V decembri 2015 sme počas strednej opravy zmenili systém regulácie chladenia stojanov ťahovej redukovne. Počas celého roku 2016 prebiehali v spolupráci so ŽP Výskumno – vývojovým centrom s.r.o. (ŽP VVC) merania a analýzy povrchovej teploty valcov v stojanoch a pristúpili sme aj ku konkrétnym zmenám parametrov chladenia. V uvedených analýzach, meraniach a zmenách budeme pokračovať aj v roku 2017. Umožní nám to dosiahnuť vyššie dovalcovacie teploty a zlepšiť homogenitu štruktúry a mechanické vlastnosti rúr po valcovaní. Z pohľadu rozdelenia valcovaných rúr podľa účelu použitia môžeme konštatovať stabilný objem zákaziek vo väčšine hlavných výrobkových skupín valcovne rúr.

V sortimente presných rúr ťahaných za studena prekročíme objem výroby stanovený vo finančnom pláne zhruba o 1 000 ton. Pozitívne môžeme hodnotiť aj vývoj predváhy, za rok 2016 ju podkročíme zhruba o 0,25 kg/t. Z pohľadu rozdelenia presných rúr podľa účelu použitia môžeme konštatovať stabilné množstvo zákaziek vo väčšine hlavných výrobkových skupín ťahárne rúr - štandardných konštrukčných rúrach, výmenníkových rúrach a kotlových rúrach, aj v rúrach pre hydraulické a pneumatické rozvody. Plánovaný objem v sortimente galvanicky pozinkovaných rúr od začiatku roku prekročíme zhruba o 230 ton. Naopak, pokles cítime v zákazkách na rúry pre automobilový priemysel. V sortimente presných delených rúr celkové ročné objemové plnenie skončí zhruba na úrovni finančného plánu. Plánovaný objem výroby v sortimente hydraulických rúr nesplníme zhruba o 20 ton. Z pohľadu technologických inovácií a zvyšovania produktivity práce považujeme za najdôležitejšiu akciu inštalovanie delenia rúr priamo na ťažnej stolici č. 3-04 v Dielni 1, s modernizovaným ťažným vozíkom, ktorý umožní zarovnanie a delenie rúr priamo na ťažnej stolici. V rovnakom trende budeme postupovať aj v nasledujúcom roku a rovnaký spôsob delenia plánujeme nainštalovať aj na ťažnej stolici č. 3-01. Rovnako efektívne z pohľadu zvyšovania produktivity je zariadenie na konzerváciu vnútorného povrchu rúr pred zinkovaním, čím sa odstráni prácne ručné čistenie nakonzervovaného vonkajšieho povrchu rúr. Toto zariadenie je inštalované a oživované práve v tomto období a od začiatku roku 2017 ho začneme naplno využívať. Ďalšou inováciou, ktorú je nutné spomenúť, je nový typ sivej pasivácie na zinkovanom povrchu rúr, ktorá nám umožní rozšíriť ponuku galvanizovaných rúr nielen pre hydraulické a pneumatické rozvody, ale aj na komponenty pre automobilový priemysel.

V sortimente navarovacích oblúkov celkové ročné objemové plnenie skončí zhruba na úrovni finančného plánu. Rovnako je to aj v sortimente redukcií.

Z pohľadu realizovania výskumných a vývojových úloh bol rok 2016 aj vďaka spolupráci s dcérskou spoločnosťou ŽP VVC ďalším zo série úspešných. V oceliarni sme v spolupráci s ďalšou dcérskou spoločnosťou Žiaromat a.s. a Hutníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach, začali v priebehu roku 2016 spoločne riešiť problematiku výskumu a vývoja v oblasti žiaruvzdornej keramiky a zvyšovania kvality ocele štúdiom procesov prúdenia v medzipanve pomocou vodného modelu. Vo valcovni rúr, po už spomínanom úspešnom nasadení zariadenia na chladenie valcov redukovne, prebiehala v priebehu roku 2016 postupná optimalizácia parametrov chladenia na každom valcovacom stojane. So ŽP VVC sme spolupracovali aj na matematickom modeli výrobného procesu a analýze teplotného profilu valcovacej trate, ktoré by nám mali pomôcť detailnejšie pochopiť tepelno – deformačné podmienky tvárnenia v jednotlivých agregátoch valcovacej trate. V ťahárni rúr v roku 2016 prebiehal výskum technologického procesu tvárnenia pri výrobe rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom. Okrem iného sme sa za účelom znižovania materiálovej náročnosti zaoberali aj optimalizáciou dĺžok vstupných polotovarov a tvárnenia za studena z pohľadu stavu mikroštruktúry a medzného stavu plasticity.

V rámci systému manažmentu akosti boli v roku 2016 v Železiarňach Podbrezová a.s. uskutočnené recertifikačné audity podľa noriem ISO 9001:2008 a ISO TS 16949:2009. Všetky boli úspešné, obhájili sme certifikáty, ktoré potvrdzujú, že výrobné procesy sú overené a sú v zhode s požiadavkami uvedenými v príslušných normách. Rovnako úspešne sme obhájili recertifikáciu systému environmentálneho manažérstva podľa EN ISO 14001:2004 a úspešný bol aj dozorový audit systému riadenia bezpečnosti práce podľa OHSAS 18001.

Verím, že sa nám v roku 2017 podarí spoločnými silami znovu posunúť našu spoločnosť o niečo ďalej z pohľadu zlepšovania technológií, zvyšovania kvality našich výrobkov a znižovania nákladov na výrobu.

V mene výrobného úseku, aj v mene svojom, ďakujem všetkým zamestnancom výrobného úseku, aj všetkým zamestnancom ŽP a.s., za úsilie vynaložené pri plnení výrobných úloh počas tohto roka. Prajem všetkým príjemne prežitie vianočných sviatkov, veľa pevného zdravia, šťastia a úspešný nový rok 2017.

Autor (zdroj): Ing. Martin Domovec