4.12.2022 09:46:08
Volebný poriadok

pre voľby a odvolanie členov Dozornej rady spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s., volených zamestnancami spoločnosti .


Článok I.

Základné ustanovenia

1. V súlade s ustanovením § 200 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a Čl. XII. platných Stanov spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. sa týmto volebným poriadkom pripraveným a schváleným Základnou organizáciou Odborového zväzu KOVO pri obchodnej spoločnosti Železiarne Podbrezová a.s. riadi priebeh konania volieb a odvolania členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti. Voľby členov dozornej rady volených zamestnancami organizuje predstavenstvo v spolupráci so Základnou organizáciou Odborového zväzu KOVO.
2. Dozorná rada spoločnosti má v čase vydania tohto volebného poriadku deväť členov, z ktorých šesť členov volí a odvoláva valné zhromaždenie spoločnosti a troch členov volia a odvolávajú zamestnanci spoločnosti.Článok II.

Aktívne a pasívne volebné právo

1. Právo voliť a odvolať členov dozornej rady majú zamestnanci, ktorí sú ku dňu volieb v hlavnom pracovnom pomere v akciovej spoločnosti.
2. Členom dozornej rady môže byť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov. Člen dozornej rady nesmie byť zároveň členom predstavenstva, prokuristom alebo osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene spoločnosti.
3. Návrh na voľbu alebo odvolanie členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti je oprávnená podať predstavenstvu odborová organizácia alebo spoločne aspoň 10 % oprávnených voličov. Za účelom zefektívnenia voľby člena dozornej rady, návrh odborovej organizácie alebo oprávnených voličov podľa predchádzajúcej vety nemôže obsahovať kandidátov, ktorí v predchádzajúcich voľbách neuspeli alebo sa vzdali kandidatúry.
4. Pri odvolaní sa postupuje podľa rovnakých princípov tohto volebného poriadku ako pri voľbe.
5. Podmienkou uvedenia kandidáta na hlasovacom lístku je jeho písomný súhlas s jeho kandidatúrou na člena dozornej rady. Kandidát sa môže vzdať svojej kandidatúry 1 deň pred konaním volieb, a to písomne do rúk predsedu Ústrednej volebnej komisie. Vyhlásenie o vzdaní sa kandidatúry nemožno vziať späť.Článok III.

Volebné komisie

1. Voľby riadi Ústredná (centrálna) volebná komisia zložená z troch členov a to:
· 1 zástupcu spoločnosti,
· 1 zástupcu odborovej organizácie,
· 1 zástupcu zamestnancov – nečlenov odborovej organizácie.

  Zo svojho stredu si volí predsedu, ktorý vystupuje v jej mene.

  Členom volebnej komisie nemôže byť kandidát do dozornej rady volený zamestnancami.

  Ústredná volebná komisia zabezpečí zhotovenie hlasovacích lístkov (Príloha č.1) a volebných protokolov (Príloha č.2) a ich doručenie prevádzkovým volebným komisiám.

  Ústredná volebná komisia rozhoduje v sporných prípadoch o platnosti hlasovacieho lístka.

  Ústredná volebná komisia na základe volebných protokolov predložených prevádzkovými volebnými komisiami spočíta hlasy a vyhodnotí výsledky volieb. Vypracuje „Záverečný protokol“ o výsledkoch volieb členov dozornej rady volených zamestnancami (Príloha č. 3) a oboznámi s nimi zvolených kandidátov a oprávnených voličov.


2. Voľby sa uskutočňujú prostredníctvom organizačnej štruktúry Základnej organizácie OZ KOVO Železiarní Podbrezová a.s. t.j. v 13 volebných celkoch (dielenských výboroch), ktoré sú riadené prevádzkovými volebnými komisiami, zloženými z:
· 1 zástupcu DV OZ KOVO,
· 1 zástupcu vedenia prevádzky,
· 1 zástupcu zamestnancov – nečlenov odborovej organizácie.

  Zo svojho stredu si volí predsedu, ktorý riadi jej činnosť.
  Prevádzková volebná komisia dohliada na priebeh volieb v jednotlivých volebných celkoch a po uskutočnení volieb sčítava hlasy voličov a spisuje volebný protokol, ktorý odovzdá bezodkladne spolu s hlasovacími lístkami voličov Ústrednej volebnej komisii.

  Prevádzková volebná komisia pri sčítaní hlasov osobitne uloží do obálok osobitne platné hlasovacie lístky, osobitne neplatné hlasovacie lístky a osobitne nepoužité hlasovanie lístky.
Článok IV.

  Hlasovacie lístky

1. Vyhotovenie hlasovacích lístkov a ich doručenie prevádzkovým volebným komisiám zabezpečí Ústredná volebná komisia.
2. Hlasovací lístok má dve časti. V prvej časti hlasovacieho lístka sú uvedení kandidáti navrhnutí odborovou organizáciou a v druhej časti kandidáti navrhnutí oprávnenými voličmi.
3. Neplatný je hlasovací lístok, ktorý:

   a) nie je na pôvodnom tlačive, alebo
   b) volič neoznačil zakrúžkovaním žiadneho kandidáta v prvej a/alebo v druhej časti, alebo
   c) volič označil zakrúžkovaním obidvomi kandidátmi v prvej a/alebo druhej časti.
4. Na hlasovacie lístky upravené inak ako predpísaným spôsobom (zakrúžkovaním kandidáta), sa neprihliada.
5. Pre platnosť hlasovacieho lístka sa vyžaduje označenie jedného kandidáta v každej časti hlasovacieho lístka zakrúžkovaním.
6. V sporných prípadoch o platnosti hlasovacieho lístka rozhoduje Ústredná volebná komisia.Článok V.

Hlasovanie

1. Dátum uskutočnenia volieb určí Ústredná volebná komisia po dohode so zástupcami spoločnosti a zástupcami zamestnancov.
2. Voľby sa konajú tajným hlasovaním.
3. Zamestnanec (volič) hlasuje osobne a tajne tak, že na hlasovacom lístku, ktorý obdrží od prevádzkovej volebnej komisie, zakrúžkovaním označí jedného kandidáta v prvej časti a jedného kandidáta v druhej časti hlasovacieho lístka za ktorých hlasuje.
  Článok VI.

  Výsledky volieb

  1. Na platnosť voľby alebo odvolania členov dozornej rady volených zamestnancami spoločnosti sa vyžaduje, aby. bolo tajné a aby sa volieb zúčastnila aspoň polovica oprávnených voličov.
  2. Členom dozornej rady sa stane kandidát, ktorý získal väčší počet hlasov spomedzi kandidátov uvedených v prvej časti hlasovacieho lístka a kandidát, ktorý získal väčší počet hlasov spomedzi kandidátov uvedených v druhej časti hlasovacieho lístka.
  3. V prípade zhodného počtu hlasov kandidátov v rámci jednej časti hlasovacieho lístky sa musia voľby opakovať. Hlasuje sa pritom už len za jedného z dvoch kandidátov so zhodným počtom hlasov.
  4. Po spočítaní hlasov a vyhotovení „Záverečného protokolu“ o výsledkoch volieb členov dozornej rady volených zamestnancami oboznámi Ústredná volebná komisia s výsledkami volieb zvolených kandidátov a oprávnených voličov.
  5. Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné.
  Končí sa : a) uplynutím funkčného obdobia,

  b) odvolaním z funkcie zamestnancami spoločnosti,

  c) odstúpením z funkcie,

  d) úmrtím.

  6. Člen dozornej rady môže zo svojej funkcie odstúpiť. Je však povinný to písomne oznámiť dozornej rade. Vzdanie sa funkcie je účinné dňom vyhlásenia výsledkov volieb nového člena dozornej rady voleného zamestnancami.

  Autor (zdroj):