25. FEBRUAR  2003 Strana 8

STRANA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT

Zdruzenie Betliar bilancuje

Clenovia Pohrebneho zdruzenia Betliar pri vstupe do noveho roka si popriali vela zdravia, stastia v osobnom zivote, aby v tychto tazkych ekonomickych podmienkach prezili tento narocny hospodarsky rok.
V tomto roku si pripominame 75. vyrocie zalozenia PPZ Betliar. Ako z nazvu vyplyva, ide o podporu pri umrti rodinneho prislusnika. Prvu pobocku zalozili v gemerskej obci Betliar a na jej cele stal miestny ucitel. Hnutie sa postupne rozsirilo v okoli Roznavy, Spisskej Novej Vsi. Na Horehroni prva pobocka vznikla v Telgarte, postupne v Podbrezovej, Piesku, Jarabej, Hronci. Dnes je toto humanne hnutie organizovane v dvadsiatich troch obciach okresu Brezno.
Clenska zakladna ustredia Betliar za posledny rok klesla o 263 clenov aj napriek prirastku o 1553 novych clenov. Umrtnost a vyskrtnutie z clenskej zakladne predstavovali cislo 1816. Nepriaznivy stav pretrvava aj v pobockach okresu, kde clenska zakladna poklesla o 92 clenov pri prirastku 229 novych a vyssej umrtnosti a vyskrtnuti o 321. Podobne je to v susednom Banskobystrickom okrese, kde clensku zakladnu tvori len 1185 clenov a ma mierny pokles. Pri ziskavani novych clenov si najlepsie pocinali v pobockach Cierny Balog (51), Valaska (42), Brezno (24), Pohronska Polhora a Michalova (33). Prirodzeny pokles umrtnosti bol najvacsi v Ciernom Balogu (67), Brezne (30), Sumiaci (24), Valaskej (21), Zavadke nad Hronom (14), Telgarte (13). Len v piatich pobockach Breznianskeho okresu bol prirastok vyssi ako ubytok.
Tento stav napoveda, ze v malych obciach su moznosti v ziskavani novych clenov vycerpane, naproti tomu v mestach a sidliskach nie su dostatocne vyuzite. Pri analyze stavu clenskej zakladne sa ziada uviest stav hospodarenia a tvorby rezervneho fondu. No zial, udaje o financnom stave ustredie nezverejnuje, pricom clenovia tieto informacie ziadaju. Zo spravy prednesenej na 26. valnom zhromazdeni Betliaru vyplynulo, ze tvorba rezervneho fondu bola vo vyske 14,5 miliona korun a mala narastajuci trend. Apelujem na clenov ustredneho a dozorneho vyboru ustredia Betliar, aby sa zasadili za vacsiu angazovanost ustredia pri vzniku novych pobociek, aby sa clenska zakladna rozsirila aj na zapadne Slovensko, kde okrem Bratislavy s velmi nizkou clenskou zakladnou niet viac pobociek.
Za poslednych pat rokov sa clenska zakladna zuzila o 486 clenov a vznikli len dve nove pobocky s velmi malou clenskou zakladnou. Dalsou ulohou delegatov zastupenych v ustrednom vybore je, aby ustredie poskytovalo pobockam analyzu stavu financneho vyvoja a zamery pouzitia rezervneho fondu. Posledna uprava k 1. januaru 1999 priniesla stopercentne zvysenie clenskych poplatkov, co sa negativne prejavuje pri nabore novych clenov a 880 vyskrtnutymi pre neplnenie financnych povinnosti.
Na zaver sa vyslovujem za lepsiu komunikaciu medzi ustredim a pobockami.

Ing. Milan Patus,
pobocka c. 97
 

 Konci platnost anonymnych vkladov

Vazeni klienti, zakonom c. 526/2002 Z. z. uz od 1. januara 2003 vstupila do platnosti novela Obcianskeho zakonnika, ktora meni ustanovenia tykajuce sa anonymnych vkladov (vkladne knizky na dorucitela a vkladove listy na dorucitela) tymto sposobom:
* K 31. decembru 2003 sa rusia vkladove vztahy vkladov na dorucitela. Znamena to, ze vztahy klienta a banky a s nimi suvisiace prava a povinnosti, tykajuce sa vkladnych kniziek na dorucitela a vkladovych listov na dorucitela, zanikaju. Klient ma narok na vyplatenie zostatku zruseneho vkladu iba do uplynutia premlcanej lehoty.
* Zaroven zacne plynut trojrocna premlcacia lehota, pocas ktorej ma klient narok na vyplatenie zostatku zruseneho vkladu.
* Po uplynuti premlcacej lehoty pripadnu vklady v zmysle zakona banke.
Preto vo vlastnom zaujme si treba co najskor zmenit vklady na dorucitela (anonymne vklady) na vklady na meno.
V suvislosti s odanonymnenim vkladov pracovnici Slovenskej sporitelne pripravili tieto zvyhodnenia: zmenu anonymnych vkladov na vklady na meno bez poplatku; vyhodnejsie urocenia produktov zriadenych na meno v porovnani s rovnakymi produktami na dorucitela pocas roka 2003; moznost zrusit anonymne vklady v ktoromkolvek obchodnom mieste Slovenskej sporitelne do konca roka 2003; po tomto termine iba v obchodnom mieste banky, v ktorom boli zriadene.
Dalsie informacie poskytnu pracovnici Slovenskej sporitelne alebo ich ziskate na nepretrzitej telefonnej linke Sporotel 0850 111 888 za poplatok v cene miestneho hovoru.

NUP Okresny urad prace Brezno informuje:

V zmysle Internetnej normy NUP c. IN -157, ktora nadobudla ucinnost 1. januara 2003, platia pri posudzovani ziadosti - o odpustenie povinnosti platit penale - dorucenych okresnemu urade prace od 1. januara do 31. marca zvyhodnene podmienky.
Povinnostou ziadatela je mat uhradene:
A/ evidovane pohladavky na poistnom vzniknute z neplnenia povinnosti ziadatela platit prispevok do Fondu zamestnanosti SR, na poistenie v nezamestnanosti, do garancneho fondu
B/ evidovane pohladavky NUP na poistnom vzniknute z neplnenia povinnosti ziadatela platit penale z prispevkov za:
- omeskane platenie prispevku do Fondu zamestnanosti SR vycislene k 31. decembru 1996
- neopravnene skratenie odvedenej sumy prispevku do Fondu zamestnanosti SR vycislene k 31. decembru 1996. 

 Prehlad volnych pracovnych miest v Okresnom urade prace v Brezne zo dna 5. juna

casnik, servirka, Prospek, s.r.o., Bacuch, CSA 4, Brezno, vyuc., 0, US, 0, 5000 - 8000, 2-zmenna, zdr., A, 0905 056221, 1, pracov. v Bacuchu, casnik, servirka, Prospek, s.r.o., Bacuch, CSA 4, Brezno, vyuc., 0, US, 0, 5000 - 8000, 2-zmenna, zdr., A, 0905 056221, 1, prac. CSA 4, casnici, servirky, hotel Partizan, s.r.o., Bystra 108, Tale, vyuc., 1, USO, 1, 10 000 - 15 000, 2-zmenna, zdr., N, 6308000, 2, casnik, servirka, Erik Kubesa, Chata Kameniste, Hronec, vyuc., 0, USO, 0, 4920 - 6000, 1-zmenna, zdr. A, 6176664, 1, VK 11.6 o 10. h v UP,elektromechanik osob. aut Autosalon Roska - Skalos, Strojarenska 13, Piesok, vyuc., 0, US, 0, 6000 - 12 000, 1-zmenna, zdr., A, VP -B, 6171036, 1, frezar, Metall Invest, a.s., Nova Masa 21, Valkovna, vyuc., 1, 1-zmenna, zdr., N, 6196226, 1, horizontkari WD 100, 160, MB Industry, s.r.o., Mostarenska 9, Brezno, vyuc., 1, US, 1, 8000 - 11 500, 2-zmenna, zdr., N, prax nutna, 6301600, 2, kuchari, restauracia U Rytiera, Nam. M. R. Stef., Brezno, vyuc., 0, 5400, del. zmeny, zdr., A, 0903 735719, 2, krajcirka, JEKA - Eva Katrinakova, Razusova 1, Brezno, vyuc., 1, US, 1, 4920 - 8000, 1-zmenna, zdr., A, 6111854, 2, kuchari, hotel Myto, s.r.o., Myto pod Dumb., vyuc., 0, US, 0, turnusova, zdr., A, 6195128, 2, kuchari, Horec, s.r.o., Krpacovo, hotel Biotika, vyuc., 5, US, 5, 10 000 - 14 000, 2-zmenna, zdr., N, predn. manzelia, 6170053, 2, kuchari, hotel Partizan, Bystra 108, Tale, vyuc., 1, USO, 1, 10 000 - 15 000, 2-zmenna, zdr., N, 6308000, 2, kuchar, Tale, a.s., hotel Stupka, Tale 100, H. Lehota, vyuc., 0, USO, 0, 9000, 2-zmenna, zdr., A, 6712301, 1, lakovaci automob. vozidiel, Autosalon Roska, Skalos, Strojarenska 13, Piesok, vyuc., 0, US, 0, 6000 - 12 000, 1-zmenna, zdr., A, 6171036, 2, majster v krajcirskej dielni, Eka - obchodna firma, Kuzmanyho 12, Brezno, US, 5, USO, 5, 8000, 1-zmenna, zdr., N, 6111393, 1, manipulacny robotnik v priemysle, Ing. Zachar, ROZA Brezno, Predne Halny 35, zakl., 0, 6000 - 10 000, 3-zmenna, zdr., N, obs. NC str., zrucnost, 6112382, 1, manipulanti pri rozrezavani dr., Sens elektronik, s.r.o., Nabr. J. Cipku 1, Brezno, US, 0, 7000 - 12 000, 4-zmenna, zdr., N, 0905 603176, 2, murar, Ing. Auxt SOF C. Balog, Mostarenska 9, Brezno, vyuc., 3, 8000 - 10 000, 1-zmenna, zdr., N, 6191347, 1, murar, EQUUS Sport, s.r.o., Tehelna 29, Nemecka, zakl., 5, vyuc., 5, 4920 - 8000, 1-zmenna, zdr., N, vyhoda 74/96 Z. z., 6182222, 1, murar - obkladac, SOF Franek, s.r.o., Zadne Halny 34, Brezno, vyuc., 2, US, 0, 8000 - 10 000, 1-zmenna, zdr., A, 6117328, 3, obchodny manazer, Signal centrum, s.r.o., Nam. M. R. Stef. 3, Brezno, VS, 3, US, 1, 8663 - 16 000, 1-zmenna, zdr., N, VP-B, PC, komunikat., 6115995, 1, len s elektrikou slaboprud, predavac masa, Prospek, s.r.o., Bacuch, CSA 4, Brezno, vyuc., 0, US, 0, 5000 - 10 000, 2-zmenna, zdr., A, 0905 056221, 1, prac. Bacuch, predavac masa, Prospek, s.r.o., Bacuch, CSA 4, Brezno, vyuc., 0, US, 0, 5000 - 10 000, 2-zmenna, zdr., A, 0905 056221, 1, prac. MPCL, prevadzkovi elektrikari, insta Energomont C. Balog, Medvedovo 1455, vyuc., 3, 4920 - 10 000, turnusova, zdr., N, vyh. 74/96, 6191129, 2, rehabilitacny pracovnik, Nemocnica s poliklinikou, Brezno, USO, 0, 1-zmenna, zdr., A, 6302489, 1, MUDr. Venglarcik 6302584, strojni zamocnici, MB Industry, s. r. o., Mostarenska 9, Brezno, vyuc., 1, USO, 1, 7800 - 11000, 2 - zmenna, zdr. N, Z-M1, CO2, 6301600, 8, strojny zamocnik, Metall Invest, a. s., Nova Masa 21, Vallkovna, vyuc., 1, 1- zmenna, zdr. N, 6196226, 1, strojny zamocnik+vodic, Metall Invest, a.s., Nova Masa 21, Valkovna, vyuc., 3, 1-zmenna, zdr., N, VP-C, 6196226, 1, sustruznik kovov, Metall Invest, a. s., Nova Masa 21, Valkovna, vyuc., 1, 1-zmenna, zdr., N, 6196226, 1, spravca integrovanych inf., Nova Horehronska, s.r.o., Osloboditelov 50, Polomka, VS, 3, USO, 3, 1-zmenna, zdr., N, LAN, WIN 2000, SQL, HW, 6193184, 1, Prometeus, AJ , NJ vyhoda, stavebny tesar, Ing. Auxt, SOF C. Balog, Mostarenska 9, Brezno, vyuc., 3, 8000 - 10 000, 1-zmenna, zdr., N, okolie Brezna, 6191347, 1, sefkuchar, horsky hotel Polianka, Krpacovo, Lopej, US, 0, USO, 5, 9500 - 11 500, 1-zmenna, zdr., A, samostat., odbornost, 6170059, 2, traktoristi, Agrolehota, s.r.o., H. Lehota 61, vyuc., 1, 7000 - 10 000, 1-zmenna, zdr., N, VP-T, 6179336, 4, technik servisny, Signal centrum, s.r.o., Nam. M. R. Stef. 3, Brezno, US, 3, 7403 - 15 000, 1-zmenna, zdr., N, PC-B, radiokomunik., 6115995, 2, slaboprud, radiokomunik. syst., uctovnik mzdovy, Mostaren Brezno, a.s., Mostarenska 9, USO, 5, 8000 - 10 000, 1-zmenna, zdr., N, PC, mzdy, pers. arc. Medved, 0905 429055, 1, uctovnik vseobecny, Metall Invest, a.s., Nova Masa 21, Valkovna, US, 3, USO, 3, 1-zmenna, zdr., A, PC, podvoj, uct., 6196226, 1, vodic naklad. automob., Agrolehota, s.r.o., H. Lehota 61, vyuc., 3, 7000 - 10 000, 1-zmenna, zdr., N, VP C, 6179366, 1, vrtac, Metall Invest, a. s., Nova Masa 21, Valkovna, vyuc.,1, 1-zmenna, zdr. N, 6196226, 1, vodici autobusu v mestskej hrom. dop. SAD BBDS, a.s., OZ Brezno, Cesta osloboditelov 31, vyuc., 2, US, 2, 8000 - 10 000, turnusova, zdr., N, 6123005, 6, vodic naklad. automob. v PE-MA, M. Kostialova, Fr. Krala 13, vyuc., 2, US, 2, 15 000, pruzna, zdr., N, VP-C, E, 6114752, 1, hlasit sa na Zeleznicnej ul. 9, zvaraci CO2, MB Industry, s. r. o., Mostarenska 9, Brezno, vyuc., 0, US, 0, 8500 - 12 300, 2-zmenna, zdr., N, ZS - CO2, STN EN 287.1, 6301600, 2

Sme nablizku

Vazeni citatelia, po rocnej prestavke ,,oprasujeme" nasu rubriku, v ktorej vam Mgr. Marcela Skultetyova z Centra poradensko-psychologickych sluzieb v Brezne poradi v problemoch z oblasti psychologie dospievajucich a dospelych. Na vase otazky cakame na adrese redakcie, alebo ich mozete zatelefonovat, pripadne odfaxovat na c. 6112315. 


STRANA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT