20.7.2023 10:11:54
vzdelávanie a kurzy

Deň otvorených dverí
Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach pripravila na stredu, 12. apríla, Deň otvorených dverí pre študentov a učiteľov stredných škôl, pre rodičov budúcich vysokoškolákov, ale aj iných záujemcov o štúdium. ...
číslo: 6 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.marca 2017 | autor (zdroj): HF VŠT Košice | celý článok »»
Príď študovať na Hutnícku fakultu TUKE
Ak si sa ešte nerozhodol kam na výšku, pridaj sa k nám a študuj zaujímavé odbory! Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach ti ponúka na výber päť študijných programov: Hutníctvo, Materiály, Tepelná techniky a plynárenstvo, Spracovanie a recyklácia odpadov a Integrované systémy riadenia. ...
číslo: 6 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.marca 2017 | autor (zdroj): HF VŠT Košice | celý článok »»
Hutnícka fakulta – 2. kolo prijímacieho konania
Hutnícka fakulta – 2. kolo prijímacieho konania ...
číslo: 14 | ročník: LXXII | vyšlo: 15.júla 2016 | autor (zdroj): VŠT HF Košice | celý článok »»
Otvárame externé pomaturitné štúdium pre hutníkov operátorov
Jedným z benefitov našej spoločnosti je investícia do vzdelávania zamestnancov a poskytovanie možností zvyšovania kvalifikácie perspektívnym zamestnancov. O pripravovanej aktivite v tejto oblasti sme sa zhovárali s JUDr. Radimom Kochanom, PhD., vedúcim personálneho odboru...
číslo: 8 | ročník: LXXII | vyšlo: 22.apríla 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Školenie Dochádzkového systému
Do procesu testovania nového informačného systému „Dochádzkový systém“ bola už vo februári zapojená skupina vybraných užívateľov z jednotlivých odborov a prevádzkarní Železiarní Podbrezová a.s. ...
číslo: 7 | ročník: LXXII | vyšlo: 08.apríla 2016 | autor (zdroj): Redakcia | celý článok »»
Čo je nové na Hutníckej fakulte TUKE?
Hutnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach sa rozhodla zmeniť svoju organizačnú štruktúru.Výsledkom tejto zmeny je transformácia katedier na ústavy od 1. februára 2016. ...
číslo: 4 | ročník: LXXII | vyšlo: 25.februára 2016 | autor (zdroj): HF TUKE | celý článok »»
Hutnícka fakulta – 2. kolo prijímacieho konania
Hutnícka fakulta – 2. kolo prijímacieho konania ...
číslo: 14 | ročník: LXXI | vyšlo: 17.júla 2015 | autor (zdroj): VŠT HF Košice | celý článok »»
Školenie z oblasti pracovného práva
V dňoch 22. – 24. apríla 2015 sa uskutočnilo školenie z oblasti pracovného práva s lektorom JUDr. M. Polakovičom. ...
číslo: 8 | ročník: LXXI | vyšlo: 24.apríla 2015 | autor (zdroj): Redakcia | celý článok »»
O zvýšení mobility inžinierov a technikov
Na sklonku augusta sa konalo v Bratislave rokovanie stredoeurópskej regionálnej skupiny Európskej federácie inžinierskych zväzov FEANI. Predmetom stretnutia bol postup pri realizácii najdôležitejších projektov federácie, zameraných na zvýšenie mobility inžinierov a technikov v európskom priestore. ...
číslo: 18 | ročník: LXX | vyšlo: 12.septembra 2014 | autor (zdroj): Tlačová správa | celý článok »»
Projekt duálne vzdelávanie
Duálny systém vzdelávania – kombinácia teórie a praxe je systém podporovaný ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V rámci tohto projektu sú poskytované finančné prostriedky vo forme dotácii na skvalitnenie vzdelávania.
číslo: 3 | ročník: LXX | vyšlo: 14.februára 2014 | autor (zdroj): Ing. Andrej Jursa, Gork, referát metrológie | celý článok »»
Školenia sú prispôsobované požiadavkám
Cieľom medzinárodnej konferencie nazvanej Odborné vzdelávanie – možnosti transferu a implementácie prvkov duálneho vzdelávacieho systému, bolo sprostredkovanie skúseností z fungovania tohto systému v iných krajinách. Súčasťou nášho duálneho systému by mali byť zásadné prvky, ktoré už úspešne fungujú v krajinách s duálnym systémom vzdelávania.
číslo: 10 | ročník: LXIX | vyšlo: 17.mája 2013 | autor (zdroj): Ing. A. Pavlusová, riaditeľka SSOŠH ŽP a SG ŽP | celý článok »»
Prvenstvo za výskum
Študent jednoodborovej histórie 3. ročníka Katedry histórie FF Univerzity Konštantína Filozofa Michal Ďurčo, sa v rámci svojej bakalárskej práce „Vývoj industriálnej krajiny Hronca“ zúčastnil Študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) a vo svojej kategórii zvíťazil. K tomuto významnému úspechu sme mu tak trochu dopomohli aj my, rešeršami z rôznych zborníkov, pochádzajúcich z depozitárov nášho Hutníckeho múzea.
číslo: 10 | ročník: LXIX | vyšlo: 17.mája 2013 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
EKONÓMOVIA SA ŠKOLILI NA TÁĽOCH
Odbor riadenia daní a účtovníctva zorganizoval 30. januára 2013 v hoteliStupka školenie „Účtovná a daňová závierka roka 2012.“ Školenia sa zúčastnili ekonomickí pracovníci ŽP, ktorí účtovne a daňovo ukončujú rok 2012. ...
číslo: 3 | ročník: LXIX | vyšlo: 08.februára 2013 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová | celý článok »»
O jazykovej príprave zamestnancov spoločnosti
V septembri sa otvorili „brány“ aj jazykovej príprave v našej akciovej spoločnosti. Bližšie sme sa zhovárali s Ing. Vierou Dubcovou, referentkou vzdelávania:
Predpokladám, že budeme hovoriť o jazykovej príprave v anglickom jazyku...
číslo: 21 | ročník: LXVIII | vyšlo: 19.októbra 2012 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Letný kemp informatikov 2012 v SG ŽP a SSOŠH ŽP
V ŽP Informatika s.r.o., už letný kemp organizujú niekoľko rokov pre vysokoškolákov. V súlade s touto tradíciou sme v spolupráci s ŽP Informatika s.r.o zabezpečili už štvrtý ročník letného kempu pre informatikov – našich stredoškolákov. Tohto roku sa prihlásili študenti, ktorí ukončili prvý a druhý ročník. ...
číslo: 15 | ročník: LXVIII | vyšlo: 27.júla 2012 | autor (zdroj): Ing. Ivan Štubňa | celý článok »»
Letný kemp programovania ARDUINO
V dňoch 2.- 4. júla 2012 sa v našej škole po vzore Letného kempu pre informatikov organizoval i nultý ročník Letného kempu programovania ARDUINO zameraného na robotiku a riadenie interaktívnych systémov. ...
číslo: 15 | ročník: LXVIII | vyšlo: 27.júla 2012 | autor (zdroj): Ing. Ivan Štubňa | celý článok »»
Školenia sú prispôsobované požiadavkám
Školský rok sa skončil aj v jazykových kurzoch organizovaných personálnym odborom - referátom vzdelávania. Ing. Viery Dubcovej, referentky vzdelávania, sme sa pri tejto príležitosti opýtali:
Ako hodnotíte školský rok jazykovej prípravy zamestnancov? ...
číslo: 14 | ročník: LXVIII | vyšlo: 13.júla 2012 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Revidovaná norma pre úradné skúšky zváračov
Nové revidované vydanie normy STN EN 287-1:2012 - Kvalifikačné skúšky zváračov pre tavné zváranie ocelí, priniesli niektoré zmeny. Uvedená skúška oprávňuje zváračov zvárať vyhradené technické zariadenia (konštrukcie, potrubie, tlakové nádoby). Certifikáty - Osvedčenia o skúške zvárača, sú pre Zváračskú školu SSOŠH Železiarne Podbrezová vydávané certifikačným orgánom pre certifikáciu personálu vo zváraní, ktorým je Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR Bratislava. Pre získanie tohto osvedčenia musí mať zvárač absolvovaný základný kurz zvárania a prípravný kurz zvárania s úradnou skúškou. ...
číslo: 7 | ročník: LXVIII | vyšlo: 05.apríla 2012 | autor (zdroj): Ing. Peter Mlynarčík | celý článok »»
Poznanie je základom úspešnej práce
Tretím modulom sa 27. marca 2012 v Dome kultúry ŽP skončil tréningový program Prehlbovanie sociálnych a riadiacich kompetencií vedúcich pracovníkov. Od októbra minulého roka sa v ňom tridsať vedúcich stredísk našej firmy venovalo otázkam osobnosti vo vzťahu ku komunikácii, stresu, riešeniu konfliktných situácií, motivácii a riadeniu. Pre niektorých účastníkov bol takýto typ vzdelávacej aktivity – tréning, niečím novým a preto privítali možnosť zúčastniť sa jej v kolektíve profesijne zdatnejších kolegov. No i tí zdatnejší potvrdili, že opakovanie je matkou múdrosti a z každého kurzu si odnášajú vždy nové poznatky. ...
číslo: 7 | ročník: LXVIII | vyšlo: 05.apríla 2012 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Keď chceš dobre zarábať, hutníkom sa musíš stať
Ponuka štúdia na Hutníckej fakulte TU ...
číslo: 3 | ročník: LXVIII | vyšlo: 10.februára 2012 | autor (zdroj): Oceľ východu | celý článok »»
Aj vedúci stredísk získavajú poznatky v tréningoch
Súbežne so školením majstrov, o ktorom sme písali v minulom čísle, beží aj kurz vedúcich stredísk. Tridsiati účastníci sú rozčlenení do troch skupín a absolvujú tri dvojdňové moduly. ...
číslo: 23 | ročník: LXVII | vyšlo: 18.novembra 2011 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Volajte 155!!!: KURZ PRVEJ POMOCI
Kurz prvej pomoci beží v našej akciovej spoločnosti od septembra a potrvá do konca novembra. Absolvuje ho okolo štyristo zamestnancov z radov majstrov, predákov, členov protiplynového zboru, vodičov z povolania a hasičov. Osemhodinové kurzy ukončia prevzatím potvrdenia, ktoré im vydá školiteľ Operačné stredisko Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky. ...
číslo: 23 | ročník: LXVII | vyšlo: 18.novembra 2011 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
V prvom module sa učia zvládať aj konfliktné situácie
V októbri bol odštartovaný prvý modul kurzu: Základné manažérske zručnosti pre majstrov a vedúcich stredísk našej akciovej spoločnosti. Zúčastňuje sa ho 87 zamestnancov, ktorí sú rozdelení do šiestich skupín. Každá skupina absolvuje tri vzdelávacie moduly, ktoré sú dvojdňové a časový odstup medzi nimi bude zhruba jeden mesiac. ...
číslo: 22 | ročník: LXVII | vyšlo: 04.novembra 2011 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Rektorom Technickej univerzity v Košiciach je opäť Anton Čižmár
Dňa 7. októbra 2011 sa v aule Maxima Technickej univerzity v Košiciach uskutočnila slávnostná inaugurácia Dr.h.c. prof. Ing. Antona Čižmára, CSc., za rektora Technickej univerzity v Košiciach na funkčné obdobie 2011 až 2015. Po prevzatí insignií a rektorskom sľube predstavil A. Čižmár novovymenovaných prorektorov ...
číslo: 21 | ročník: LXVII | vyšlo: 21.októbra 2011 | autor (zdroj): Oceľ východu | celý článok »»
Školenie ekonómov na Táľoch
V hoteli Stupka na Táľoch sa 27. januára 2011 uskutočnilo celodenné školenie ekonómov a účtovníkov, zamerané na účtovnú a daňovú závierku roka 2010. Ing. Vladimír Pastierik audítor, daňový poradca a súdny znalec zo spoločnosti PKF, s.r.o., priblížil prítomným komplex činností, ktorých výsledkom bude spracovanie účtovnej závierky za rok 2010 a spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb. ...
číslo: 3 | ročník: LXVII | vyšlo: 11.februára 2011 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»
Ako na to?
Časy, keď bol notebook iba výsadou top manažérov sú už dávno preč. Hlavne svojou nízkou cenou a hmotnosťou si prerazili cestu aj k bežným pracovníkom, ktorí potrebujú používať počítač mimo prostredia svojej kancelárie. Aby bolo možné s notebookom pracovať aj v teréne - mimo dosahu elektrických zásuviek, sú ich súčasťou batériové moduly, ktorých úlohou je zabezpečiť napájanie zariadenia čo najdlhšiu dobu. A práve doba prevádzky na baterku je zvlášť v poslednej dobe jeden z najvýznamnejších parametrov posudzovaných pri výbere notebooku. ...
číslo: 5 | ročník: LXVI | vyšlo: 12.marec 2010 | autor (zdroj): Ing. Roman Kohútik, vedúci odboru technickej podpory ŽP Informatika, s.r.o. | celý článok »»
Školenie k spracovaniu vnútropodnikovej legislatívy: WORKFLOW SYSTÉM
V súvislosti so zmenou procesu spracovania vnútropodnikovej legislatívy sa 18. a 19. augusta v školiacej miestnosti ŽP Infomatika, s.r.o., uskutočnilo školenie WORKFLOW SYSTÉM - procesy pre tvorbu, pripomienkovanie a schvaľovanie organizačných noriem. ...
číslo: 16 | ročník: LXV | vyšlo: 27.augusta 2009 | autor (zdroj): Mgr. Marián Jančovič | celý článok »»
Školenie záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti súkromnej bezpečnostnej služby (SBS)
V týchto dňoch sa koná už druhé školenie záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti súkromnej bezpečnostnej služby (SBS), s možnosťou uplatnenia v radoch bezpečnostnej služby našej akciovej spoločnosti. Pod vedením Ing. Eduarda Lindera, ...
číslo: 6 | ročník: LXV | vyšlo: 1.apríla 2009 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Správna kombinácia urýchli našu prácu
Užívateľom zefektívňujú prácu za počítačom rôzne vylepšenia, ako je napr. osvetlená klávesnica, multimediálne klávesy...
číslo: 6 | ročník: LXV | vyšlo: 1.apríla 2009 | autor (zdroj): T.Švec, Pravda | celý článok »»
Marec - Mesiac internetu
INTERNET má ďalekosiahly dopad na našu prácu, vedomosti a pohľad na svet. Umožňuje nám jednoduché pripojenie k iným počítačom a informačným a komunikačným službám kdekoľvek vo svete. O jeho využívaní v pracovnom prostredí, ale i rôznych nástrahách, hovoríme s ...
číslo: 5 | ročník: LXV | vyšlo: 18.marca 2009 | autor (zdroj): Viera Kúkolová | celý článok »»