11. FEBRUAR  2003 Strana 4

wpe1.jpg (1347 bytes)


STRANA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT

Sukovci su na roztrhanie

Jedna z najstarsich romskych ludovych hudieb na Slovensku, ktora si uz desatrocia uchovava svoju nezamenitelnu tvar – ludova hudba Juliusa Bartosa-Suka z Cierneho Balogu – je v poslednom case “na roztrhanie”, pretoze dostava ponuky na viacere podujatia.

Podla charakteristiky uvedenej i na vydanych audiokazetach, jej nelahko definovatelna muzikantska mentalita sa da len tazko zaradit k niektoremu regionalnemu prudu autentickeho folkloru. Svojim prejavom patri k tomu najzemitejsiemu a sucasne najoriginalnejsiemu vyboju, ktory v minulom storoci vyprodukovalo drsne podpolianske i ciernobalocke prostredie. Ludova hudba o niekolko dni (22. februara) uz sedemdesiatrocneho primasa Bartosa je plna temperamentu, romskej melodiky, strhujuceho rytmu, vybusnosti a svojskeho prejavu. Jeho vystupenia v ramci tancovaciek a zabav na najvacsich folklornych slavnostiach na Slovensku vo Vychodnej a v Detve su vyhladavanou atrakciou nielen pre hudbychtivych nadsencov tradicneho ludoveho umenia z domova, ale aj zahranicnych hosti. Niet preto divu, ze 6. februara ucinkovali napr. v bratislavskom Klube za zrkadlom spolu s vybornym ceskym interpretom renesancnej a barokovej hudby Jirim Stivinom. Koncert s podtitulkom Absolutna oslava bol venovany pripomenutiu zivotnych jubilei Stivina i Bartosa.

“Balockari”, ako ich oslovuju folkloristi, etnografi i priaznivci ludovej muziky, sa predstavili tiez na prvom Horehronskom plese 8. februara v priestoroch Parku kultury a oddychu v Bratislave (spoluucinkoval aj folklorny subor Mostar z Brezna).

Milovnici ludovej hudby si mozu “Sukovcov” vypocut aj na verejnej rozhlasovej nahravke fasiangoveho koncertu Hrajteze mi, hrajte 28. februara v banskobystrickom kine Urpin.

“Bonbonikom” zaiste bude poldruhahodinovy program Coze je to sedemdesiatka, ktory sa uskutocni pri prilezitosti zivotneho jubilea prednika Juliusa Bartosa 2. marca v kinosale Kulturneho domu v Ciernom Balogu. Medzi gratulantami budu ludove hudby z Terchovej, Telgartu, Ponik a z Klenovca.

Daniel Rakyta

Zo zasadnutia Zastupitelstva Banskobystrickeho samospravneho kraja

V piatok 7. februara sa v  Banskej Bystrici konalo 9. riadne zasadnutie Zastupitelstva Banskobystrickeho samospravneho kraja (BB SK), ktore viedol jeho predseda Milan Marcok. Medzi pozvanymi hostami bol zastupca Prezidentskej kancelarie v Banskej Bystrici Jan Bruncko, poslanec NR SR Zsolt Komlosy, prednosta Krajskeho uradu v Banskej Bystrici Ing. Milan Kepena, veduci odborov Uradu BB SK a zastupcovia medii. O priebehu tohto zasadnutia nas informovala poslankyna a veduca odboru skolstva Okresneho uradu v Brezne Mgr. Iva Urbanova:

- Rokovanie prebiehalo podla schvaleneho programu. V uvode poziadal o slovo novozvoleny prednosta Krajskeho uradu Ing. M. Kepena, ktory sa nielen blizsie predstavil, ale na zaklade predbeznych rozhovorov s predstavitelmi VUC deklaroval spolupracu s uzemnou samospravou na pozdvihnutie Banskobystrickeho kraja. Podotkol, ze je predlzenou rukou statu a v ramci svojich kompetencii a moznosti bude predovsetkym vytvarat podmienky na odstranovanie vysokej nezamestnanosti, co je prvym predpokladom k napredovaniu a rastu zivotnej urovne v kraji.
Rokovanie malo typicku pracovnu atmosferu. Boli prerokovane a prijate vychodiska pre koncepciu rozvoja socialnych sluzieb v kraji. V predlozenom materiali boli zhutnene potreby a perspektivy v obdobi rokov 2004 – 2010 v tejto oblasti. Dominantne postavenie socialnych sluzieb vyplyva zo skutocnosti, ze prave sluzby vychadzaju z potrieb a z moznosti jednotlivych regionov a ich obyvatelov, su specificke, roznorode a ich dalsi rozvoj bude riadeny uz decentralizovane z regionalnej urovne, prevazne cez samospravne organy.
Zastupitelstvo sa zaoberalo aj racionalizaciou siete skol a skolskych zariadeni vo vytypovanych okresoch. Po prestudovani predlozenych materialov a dovodovych sprav poslanci schvalili vznik Zdruzenej strednej skoly polnohospodarsko-potravinarskej na Okruznej 61 v Rimavskej Sobote, ktora vznikla zdruzenim strednej polnohospodarskej a priemyselnej skoly a stredneho odborneho ucilista polnohospodarskeho-potravinarskeho do jedneho subjektu. Na dopracovanie odporucili a odsunuli material tykajuci sa transformacie Stredneho odborneho ucilista hutnickeho v Podbrezovej na Sukromne stredne odborne uciliste hutnicke Zeleziarne Podbrezova, a. s., pretoze tento bol nekompletny a nepresvedcil zastupitelsky zbor o spravnosti tohto kroku. Poslanci dalej zaviazali predsedu BB SK, aby Urad vypracoval ucelenu koncepciu racionalizacie siete skol a skolskych zariadeni v kraji, aby bola transparentna, bola prinosom pre BB SK a cely region a pritom neposkodila ziakov, zamestnancov, podnikatelske subjekty atd. a aby skvalitnila celkovu situaciu na trhu prace v kraji.
So skolstvom suviselo aj delegovanie poslancov krajskeho zastupitelstva za clenov rad strednych skol a ucilist v posobnosti BB SK. V nasom okrese budu poslanci zastupovat VUC: Ing. Daniel Backo – OA Brezno, DOS Piesok, SOU hutnicke Podbrezova, Ing. Jaroslav Demian – HA Brezno, SOU Brezno, Ing. Dusan Durcenka – SPS Brezno, SOU Brezno, Ing. Slavomir Kupcok – Gymnazium Brezno, OA Brezno, SPS Brezno, SOU hutnicke Podbrezova, Mgr. Iva Urbanova – Gymnazium Brezno, HA Brezno, DOS Piesok. Okrem skolskych rad bude Mgr. I. Urbanova zastupovat poslanecky zbor BB SK aj v Uzemnej skolskej rade, ktora bude mat posobnost v celom Banskobystrickom kraji. Poslanci schvalili menovanie do funkcie riaditelky ZUS v Lucenci Mgr. Janu Kemenikovu a do funkcie riaditelky SOU hutnickeho v Podbrezovej Ing. Annu Pavlusovu.
Dalsim zaujimavym bodom rokovania bola informacia o plneni uznesenia Zastupitelstva BB SK z 2. septembra o zalozeni zaujmoveho zdruzenia pravnickych osob Zdruzenie pre rozvoj regionu BB SK. Veduci organizacneho odboru Uradu BB SK Ing. Rudolf Gizel predlozil poslancom material Strategia Konzorcia RRA 3 +, ktore svoju povodnu formu zaujmoveho zdruzenia zmenilo na neformalne zdruzenie styroch subjektov (tri regionalne rozvojove agentury + BB SK). Jeho cielom bude maximalne vyuzitie externych zdrojov (predvstupove a strukturalne fondy EU, statne programy, fondy bilateralnej spoluprace a priame zahranicne investicie). Vznik konzorcia RRA 3 + je jednym z prvych krokov pri dosahovani cielov Programu ekonomickeho, socialneho a kulturneho rozvoja kraja.
V zaujme lepsej informovanosti verejnosti bol schvaleny aj navrh Koncepcie medialnej prilohy BB SK. Urad BB SK bude vydavat periodikum o cinnosti a vysledkoch svojej prace a nosicmi tejto prilohy budu regionalne media tak, aby pokryvali cely Banskobystricky kraj (po vzajomnej dohode poslancov za okres Brezno poslanec Ing. Dusan Durcenka navrhol pre nas okres Horehronie).
Poslanci sa mali moznost zoznamit aj s Projektom zriadenia Fakulty zdravotnictva UMB v Banskej Bystrici pre vysokoskolsku pripravu zdravotnych sestier a dalsich specifickych profesii v zdravotnictve (laborant, porodnik, osetrovatel a p.) Vo svojich vystupeniach ocenili kvalitne spracovanie materialu a plne podporili myslienku projektu, ktory bude predlozeny Akreditacnej komisii vlady SR na schvalenie.
V zavere rokovania schvalilo Zastupitelsto material Urcovanie uhrad za poskytovane socialne sluzby v nasich zariadeniach od 1.januara 2003 v zmysle Vyhlasky MPSVaR SR c. 246/2001 Z. z. az do nadobudnutia ucinnosti vseobecne zavazneho nariadenia tykajuceho sa uvedenej problematiky a material Dohoda o spolupraci medzi BB SK a Wojewodztwom Warninsko –Mazurskiem v Polsku.


STRANA : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT