20.7.2023 10:11:55
zákony

Daňové minimum k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2016
Začiatok nového kalendárneho roka každoročne prináša so sebou okrem očakávaní z nového roka aj určité povinnosti pre zamestnancov. Jednou z nich je aj povinnosť daňovo vysporiadať príjmy dosiahnuté za rok 2016 buď ročným zúčtovaním preddavkov dane alebo podaním daňového priznania. ...
číslo: 2 | ročník: LXXIII | vyšlo: 27.január 2017 | autor (zdroj): Ing. Zuzana Peniaková, odbor práce a miezd | celý článok »»
Právny odbor - referát organizácie a vnútornej legislatívy informuje
Vnútorná legislatíva sa dotýka všetkých oblastí činnosti Železiarní Podbrezová a.s. a je záväzná pre zamestnancov, ktorí v zmysle jej ustanovení vykonávajú jednotlivé činnosti. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Ing. Soňa Roštárová | celý článok »»
Aj lyžiarske kurzy so súhlasom hygienikov
Zimná sezóna je spojená s organizovaním zimných pobytov pre deti v prírode- lyžiarskych výcvikových kurzov, škôl v prírode a iných zotavovacích podujatí pre deti a mládež. ...
číslo: 1 | ročník: LXXI | vyšlo: 16.januára 2015 | autor (zdroj): M. Tolnayová, RÚVZ | celý článok »»
Povinnosti po skončení štúdia
Čo je povinnosťou absolventa?, o informáciu sme požiadali Ing. Zuzanu Peniakovú z odboru práce a miezd: ...
číslo: 13 | ročník: LXX | vyšlo: 04.júla 2014 | autor (zdroj): Ing. Zuzana Peniaková, odbor práce a miezd | celý článok »»
Daňové minimum k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2013
Suma životného minima k 1. januáru 2013 je ustanovená vo výške 194,58 eura. Táto suma je dôležitá pre určenie rôznych nezdaniteľných častí základu dane z príjmov. ...
číslo: 2 | ročník: LXX | vyšlo: 31.januára 2014 | autor (zdroj): Ing. Zuzana Peniaková, odbor práce a miezd | celý článok »»
Dane v Európe - LOTYŠSKO
Daňová sústava Lotyšska stojí na rovnakých princípoch, ako daňové sústavy jeho susedov (Litvy a Estónska), nakoľko sa vyvíjali v rovnakom čase. Lotyšsko zo začiatku síce tiež uplatňovalo jednotnú sadzbu dane pri zdaňovaní príjmov fyzických i právnických osôb, avšak od roku 2004 príjmy zdaňuje rôznymi sadzbami, čím porušilo princíp rovnakej sadzby dane....
číslo: 16 | ročník: LXIX | vyšlo: 09.augusta 2013 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, Edú | celý článok »»
Dane v Európe - Gréckoo
Problémy, ktoré má Grécko so svojimi verejnými financiami už nie je potrebné nejako bližšie predstavovať. Veď v roku 2010 tvorilo celkové daňové zaťaženie len niečo okolo 31 percent ročného HDP (európsky priemer v tej dobe bol 36,4 percenta), čím sa Grécko vtedy radilo medzi krajiny, ktorých obyvatelia nosili jedno z najnižších daňových bremien v Európe. ...
číslo: 15 | ročník: LXIX | vyšlo: 26.júla 2013 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, Edu | celý článok »»
Dane v Európe - Poľsko
Poľsko rozdeľuje zdaniteľné príjmy do ôsmich základných skupín, na: príjmy zo závislých povolaní, príjmy z nezávislých povolaní, príjmy z podnikania, príjmy vo vybraných poľnohospodárskych sektoroch, príjmy z prenájmu, príjmy z investícií a majetkových práv, príjmy z predaja nehmotného majetku, majetkových práv a hmotného majetku, ostatné príjmy. ...
číslo: 11 | ročník: LXIX | vyšlo: 31.mája 2013 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, Edu | celý článok »»
Dane v Európe - ÍRSKO
Príjem dosahovaný fyzickými osobami v Írsku je rozdelený do štyroch hlavných skupín príjem zo zamestnania, z podnikateľskej činnosti, z tuzemských úrokových platieb a dividend, a napokon je to veľká skupina ostatných príjmov. Írsky systém umožňuje tiež daňový splitting alebo inak, spoločné zdanenie manželov. ...
číslo: 10 | ročník: LXIX | vyšlo: 17.mája 2013 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, Edu | celý článok »»
Dane v Európe - LITVA
Pre Litvu je typické pomerne nízke daňové zaťaženie osôb i korporácií, vrátane rozsiahlych daňových stimulov, slúžiacich na pritiahnutie zahraničného kapitálu. ...
číslo: 9 | ročník: LXIX | vyšlo: 03.mája 2013 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, Edu | celý článok »»
Dane v Európe - Nemecko
Pred I. svetovou vojnou sa Nemecko rozhodlo zbrojiť, čím sa opäť vyvinul tlak na finančné zdroje. To bol dôvod, že boli na jeho území zavedené vysoké dane, vrátane dane z obratu či dane z prepychu a v rámci veľkej daňovej reformy bola zrušená aj autonómnosť jednotlivých krajín. ...
číslo: 8 | ročník: LXIX | vyšlo: 19.apríla 2013 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, Edu | celý článok »»
Dane v Európe - Maďarsko
Daňová sústava Maďarska sa ešte do roku 2010 veľmi odlišovala od daňových sústav krajín V4, kam patrí i Slovensko. Donedávna sa vyznačovala najmä progresívnym systémom zdaňovania, ktorý bol v roku 2011 nahradený systémom jednotnej daňovej sadzby. ....
číslo: 7 | ročník: LXIX | vyšlo: 05.apríla 2013 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, Edu | celý článok »»
Dane v Európe - Malta
V roku 2007 Malta predstavila nový daňový systém, v ktorom sa rozhodla znížiť celkové daňové zaťaženie fyzických osôb, pričom nimi dosahované zdaniteľné príjmy rozdelila do niekoľkých základných skupín. ....
číslo: 5 | ročník: LXIX | vyšlo: 08.marca 2013 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, Edu | celý článok »»
Zamestnanec má počas PN práva, ale aj povinnosti
Sadzba dane z príjmov je 19 percent.
Suma životného minima k 1. januáru 2012 je ustanovená vo výške 189,83 eura. Táto suma je dôležitá pre určenie rôznych nezdaniteľných častí základu dane z príjmov. ....
číslo: 4 | ročník: LXIX | vyšlo: 22.februára 2013 | autor (zdroj): Mária Niklová, členka predstavenstva a personálna riaditeľka | celý článok »»
Daňové minimum k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2012
Sadzba dane z príjmov je 19 percent.
Suma životného minima k 1. januáru 2012 je ustanovená vo výške 189,83 eura. Táto suma je dôležitá pre určenie rôznych nezdaniteľných častí základu dane z príjmov. ....
číslo: 2 | ročník: LXIX | vyšlo: 25.januára 2013 | autor (zdroj): Ing. Zuzana Peniaková, odbor práce a miezd | celý článok »»
Zmeny v dani z nehnuteľnosti a v dani za psa na r. 2013
Zmeny v dani z nehnuteľnosti a v dani za psa na r. 2013
Od 1. decembra .2012 je účinná novela zákona o miestnych daniach. Najvýznamnejšou zmenou je nový vzor daňového priznania. Od januára 2013 platí jedno spoločné daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje... ....
číslo: 2 | ročník: LXIX | vyšlo: 25.januára 2013 | autor (zdroj): Ing. A. Kupcová, Edu | celý článok »»
Zoznámte sa so zákonmi
Cieľom tohto článku nie je podrobná analýza všetkých zmien Zákonníka práce účinných od 1. januára 2013. Poukazujem v ňom len na niektoré novelizované ustanovenia, týkajúce sa vybraných zmien v súvislosti s vykonávaním si svojich pracovných povinností a niektorých práv zamestnancov ŽP a.s.. ....
číslo: 1 | ročník: LXIX | vyšlo: 11.januára 2013 | autor (zdroj): JUDr. Radim Kochan, vedúci personálneho odboru | celý článok »»
Dane v Európe – Holandsko
Celkové daňové zaťaženie Holanďanov sa dá prirovnať k daňovému bremenu, ktoré musia niesť obyvatelia Nemecka či Luxemburska. Holanďania ročne odvedú do štátnej kasy okolo 38% ročného HDP vo forme zaplatených daní a odvodov, čo je pár percentuálnych bodov nad európskym priemerom. ....
číslo: 24 | ročník: LXVIII | vyšlo: 30.novembra 2012 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová - VerlagDashöfer | celý článok »»
Dane v Európe – Francúzsko
Pre Francúzsko je typický povinný daňový splittingalebo inak povinné - zdaňovanie domácnosti. Daňový splitting sa využíva aj v mnohých iných európskych krajinách, no len vo Francúzsku je povinný a okrem zdaňovania manželov je rozšírený aj o zdaňovanie ich detí do 18 rokov, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti. Výhodou spoločného zdaňovania spočíva v znížení celkového daňového zaťaženia domácnosti, keď člen rodiny s vyššími príjmami má možnosť rozložiť ich na ostatných členov a tým uplatniť nižšiu progresiu zdanenia. ....
číslo: 23 | ročník: LXVIII | vyšlo: 16.novembra 2012 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová - VerlagDashöfer | celý článok »»
Dane v Európe – FÍNSKO
Fínsko sa už tradične radí medzi krajiny s najvyšším daňovým zaťažením. Vyššie dane a odvody platia už len obyvatelia Dánska, Švédska, Belgicka, Francúzska a prekvapivo Talianska. V roku 2010 tvorilo celkové daňové bremeno, vrátane sociálneho zabezpečenia, niečo okolo 42 percent HDP. ....
číslo: 22 | ročník: LXVIII | vyšlo: 02.novembra 2012 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová - Edú VerlagDashöfer | celý článok »»
Dane v Európe – Estónsko
Jednotnú daňovú sadzbu na úrovni 26 percent Estónsko zaviedlo už v roku 1994 s tým, že v 26 percentách sabude daňová sadzba postupne znižovať a v roku 2012 dosiahne úroveň 18 percent. Kríza im však plány skrížila a estónska vláda sa rozhodla aj naďalej zachovať predkrízovú 21 percentnú daňovú sadzbu. ....
číslo: 21 | ročník: LXVIII | vyšlo: 19.októbra 2012 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová - Edú VerlagDashöfer | celý článok »»
Dane v Európe – Bulharsko
Vo všeobecnosti je daňová sústava Bulharska radená medzi sústavy s rôznorodými daňovými stimulmi zameranými na rozvoj určitých oblastí, odvetví či podporu zamestnanosti. Štátnu kasu napĺňa skôr príjmami zo spotrebných daní, ako z daní priamych... ....
číslo: 20 | ročník: LXVIII | vyšlo: 05.októbra 2012 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová - VerlagDashöfer | celý článok »»
Dane v Európe – Dánsko
Dánska daň z príjmov fyzických osôb je veľmi komplikovaná a bez pomoci počítača ju ani nevyčíslite. Zdaniteľné príjmy Dánov sú rozdelené do troch skupín, a to osobný príjem (zamestnanci, SZČO a príjem z prenájmu), kapitálový príjem a nakoniec je to príjem z cenných papierov.. ....
číslo: 19 | ročník: LXVIII | vyšlo: 21.septembra 2012 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová - VerlagDashöfer | celý článok »»
Dane v Európe – Česko
Český daňový systém sa vyvíjal podobne ako slovenský. Spravidla, nerada to priznávam, slovenskí zákonodarci kopírovali pokrokovejší systém daní v Česku. Českú republiku sme z pohľadu daní predbehli akurát v roku 2004, kedy bola zavedená tzv. rovná sadzba dane 19%. Tá je však v dnešnej dobe už minulosťou. ....
číslo: 18 | ročník: LXVIII | vyšlo: 07.septembra 2012 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, Edú VerlagDashöfer | celý článok »»
Dane v Európe: Belgicko
Súčasná podoba belgického daňového systému bola vytvorená ešte v roku 2000. V súčasnosti jej patrí tretia priečka spomedzi krajín EÚ s najvyšším daňovým zaťažením a šiesta priečka vo výške odvodového zaťaženia. ....
číslo: 17 | ročník: LXVIII | vyšlo: 24.augusta 2012 | autor (zdroj): Ing. Alena Kvačkajová, Edú (Zdroj: Verlag Dashofer) | celý článok »»
Daňové minimum k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2011
Zamestnávateľ vykoná zamestnancovi na jeho požiadanie ročné zúčtovanie dane z príjmov dosiahnutých za predchádzajúci kalendárny rok. V prípade, že zamestnanec nepožiada alebo nemôže požiadať o vykonanie tohto zúčtovania (mal príjmy mimo zamestnania – napr. ako živnostník), je povinný do 31. marca 2012 podať daňové priznanie za príjmy dosiahnuté v roku 2011. Zároveň zamestnanec, ktorý podáva daňové priznanie, musí vypočítanú daň aj zaplatiť do 31. marca 2012. ....
číslo: 4 | ročník: LXVIII | vyšlo: 24.februára 2012 | autor (zdroj): Autor: Ing. Alena Kvačkajová, odbor riadenia daní a účtovníctva Ing. Zuzana Peniaková, odbor práce a miezd | celý článok »»
Zoznámte sa so zákonmi
Od 1. septembra nadobúda účinnosť novelizovaný Zákonník práce. O tých najaktuálnejších zmenách informuje vedúci personálneho odboru JUDr. Radim Kochan...
číslo: 17 | ročník: LXVII | vyšlo: 26.augusta 2011 | autor (zdroj): JUDr. Radim Kochan | celý článok »»
Zoznámte sa so zákonmi
Dňa 1. apríla 2011 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 48/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce (ZP) a niektoré ďalšie zákony. Ide o novelu v legislatívnej praxi nazvanú ako „Euronovela,“ pretože zmeny, ktoré prináša, boli slovenským zákonodarcom uskutočnené na základe odôvodneného stanoviska Európskej komisie. ....
číslo: 14 | ročník: LXVII | vyšlo: 15.júla 2011 | autor (zdroj): Mgr. Ivana Weisová, právny odbor | celý článok »»
Opäť hlbšie do peňaženky
V televízii ani v rozhlase sme nezachytili žiadne informácie o zavedení spotrebnej dane zo zemného plynu na výrobu tepla, ktorej platením budú postihnuté niektoré domácnosti a preto informujeme kolegov týmto článkom. ....
číslo: 14 | ročník: LXVII | vyšlo: 15.júla 2011 | autor (zdroj): Autor: Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Romana Marhavá, odbor riadenia daní a účtovníctva | celý článok »»
Zoznámte sa so zákonmi
Penzisti a zdravotne ťažko postihnutí budú mať od apríla limity na lieky. Seniori by tak za lieky na predpis už nemali platiť za tri mesiace viac ako 45 eur, ťažko zdravotne postihnutí maximálne 30 eur. ....
číslo: 4 | ročník: LXVII | vyšlo: 25.februára 2011 | autor (zdroj): Internet | celý článok »»