19. JANUAR 1999 Strana 8

STRANA :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT

... 

Vyberame zo Vseobecne zavazneho nariadenia mesta Brezna cislo 8/1998 o podmienkach urcovania a vyberania dane z nehnutelnosti na rok 1999

Mestske zastupitelstvo v Brezne na zaklade 6 a 11 ods. 3 pism. g) zak. SNR c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadeni v zneni neskorsich predpisov a zak. SNR c. 317/1992 o dani z nehnutelsnosti v zneni neskorsich predpisov (dalej len zakon)

vydava na rok 1999

pre katastralne uzemie mesta Brezna toto

vseobecne zavazne nariadenie o podmienkach urcovania a vyberania dane z nehnutelnosti

DRUHA CAST

2

Spravca dane a danovnici

1/ Spravu dane z nehnutelnosti v katastralnom uzemi mesta Brezna vykonava mesto Brezno.

2/ Danovnici su pravnicke osoby a fyzicke osoby uvedene v ustanoveni:

2 zakona - pokial ide o dan z pozemkov,

7 zakona - pokial ide o dan zo stavieb,

11a zakona - pokial ide o dan z bytov.

3/ Danove priznanie k dani z nehnutelnosti na rok 1999 je povinny podat do 31. januara 1999 ten danovnik, ktoremu vznikla danova povinnost k dani z nehnutelnosti, danovnik u ktoreho nastali zmeny skutocnosti rozhodujucich na vyrubenie dane z nehnutelnosti. Danovnik si uplatnuje narok na oslobodenie od dane z nehnutelnosti podla 4 ods. 7, 9 ods. 5 a ! 11c ods. 3 zakona v danovom priznani pocinajuc tym zdanovacim obdobim, na ktore mu prvykrat vznika narok na oslobodenie od dane, najneskor v lehote na podanie danoveho priznania za toto zdanovacie obdobie.

Za zmeny v okolnostiach rozhodujucich na vyrubenie dane sa nepovazuju zmeny sadzieb dane a zmeny koeficientov podla 6, 11 a 11e zakona. Ak zaniknu podmienky na oslobodenie od dane podla 4 ods. 2, 9 ods. 2 a 11c ods. 2 zakona v priebehu roka, danovnik je povinny podat priznanie do 30 dni od zaniku oslobodenia.

Priznanie sa podava na predpisanom tlacive, ktore si danovnik zakupi u spravcu dane. Danovnik uplatnuje narok na oslobodenie:

- od dane z pozemkov podla 4 ods. 1 pism. d) az f), ch) az m) zak., od dane zo stavieb podla 9 ods. 1 pism. d) az j) zakona,

- od dane z bytov podla 11c zakona v danovom priznani, pocinajuc tym zdanovacim obdobim, na ktore mu prvykrat vznika narok na oslobodenie od dane z pozemkov, stavieb, bytov najneskor v lehote na podanie danoveho priznaia za toto zdanovacie obdobie.

4/ Danovnik je povinny podat danove priznanie vzdy, ak ho na to vyzve spravca dane.

5/ Danovnik je povinny v priznani uviest vsetky okolnosti rozhodujuce na vypocet dane a dan si sam vypocitat.

TRETIA CAST

Predmet dane, zaklad dane a sadzba dane

3

Predmet dane

1/ Predmetom dane z pozemkov su vsetky pozemky na uzemi mesta Brezna vedene v katastri v nasledovnom cleneni:

a) orna poda, chmelnice, vinice, ovocne sady

b) trvale travne porasty

c) zahrady

d) lesne pozemky, na ktorych su hospodarske lesy

e) rybniky s chovom ryb a ostatne hospodarsky vyuzivane vodne plochy

f) zastavane plochy a nadvoria

g) stavebne pozemky

h) ostatne plochy s vynimkou stavebnych pozemkov.

2/ Predmetom dane zo stavieb su stavby alebo ich casti v katastralnom uzemi mesta Brezna spojene so zemou pevnym zakladom, ktore maju vnutorny priestor vymedzeny podlahou a stropnou alebo stresnou konstrukciou, na ktore bolo vydane kolaudacne rozhodnutie a ak sa taketo rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich casti, ktore sa skutocne uzivaju. Na danovu povinnost nema vplyv skutocnost, ze sa stavba prestala uzivat. Pre ucely tohto nariadenia sa stavbami rozumeju stavby, ktore maju jedno alebo viac nadzemnych podlazi a to:

a) stavby na byvanie (rodinne domy, bytove domy, polnohospodarske usadlosti a pod.)

b) chaty na individualnu rekreaciu

c) garaze

d)objekty sluziace na podnikatelske cinnosti a ine zarobkove cinnosti

e) ostatne stavby.

3/ Predmetom dane z bytov v bytovom dome, v ktorom aspon jeden byt alebo nebytovy priestor nadobudli do vlastnictva fyzicke osoby alebo pravnicke osoby su:

a) byty a nebytove priestory

b) spolocne casti bytoveho domu alebo spolocne zariadenie bytoveho domu alebo ich casti, len ak sa vyuzivaju na podnikatelsku cinnost, inu zarobkovu cinnost alebo na prenajom

STVRTA CAST

Platenie a vyrubovanie dane

8

Platenie dane

1/ Dan z nehnutelnosti je splatna:

a) ak ide o danovnika prevadzkujuceho polnohospodarsku vyrobu v troch splatkach, a to 20% dane do 30. juna, 30% dane do 30. septembra a 50% sane do 30. novembra bezneho roka, za ktory sa dan vyrubuje

b) v ostatnych pripadoch v styroch rovnakych splatkach a to nejneskor do 31. marca, 30. juna, 30. septembra a 30. novembra bezneho roka, za ktory sa dan vyrubuje.

2/ Ak rocna dan vyrubena fyzickej osobe nepresahuje 500 Sk a pravnickej osobe 5 000 Sk je splatna naraz do 31. marca.

3/ Dan mozno zaplatit naraz aj vtedy, ak je vyssia, ako je uvedene v predchadzajucom odseku.

9

Vyrubovanie dane

1/ Dan z pozemkov, dan zo stavieb a dan z bytov vyrubi spravca dane kazdorocne do 15. marca bezneho zdanovacieho obdobia podla stavu k 1. januaru.

2/ Ak zaniknu podmienky na oslobodenie od dane podla 4 ods. 2, 9 ods. 2 a 11c ods. 2 zakon v priebehu roka, spravca dane vyrubi za toto zdanovacie obdobie dan do 30 dni po podani priznania.

3/ V osobitne zlozitych alebo odovodnenych pripadoch moze spravca dane lehoty uvedene v odseku 1 a 2 primerane predlzit.

4/ Pri dohode spoluvlastnikov spravca dane vyrubi dan tomu spoluvlastnikovi, ktory na zaklade ich dohody podal priznanie podla 16 zakona.

5/ Dan sa vyrubuje platobnym vymerom, ktoreho vzor vydalo Ministerstvo financii SR. Dan sa vyrubi pripadne aj na pocitacovoom vystupe v tlacovej forme, ktoreho obsah a graficke usporiadanie udajov su suhlasne s vydanym vzorom tlaciva.

6/ Ak zisti spravca dane, ze vyrubena dan je nizsia, ako mala byt vyrubena, dorubi takto zisteny rozdiel dodatocnym platobnym vymerom

 

Upozornenie

Okresny urad v Brezne, odbor tvorby a ochrany zivotneho prostredia upozornuje vsetkych povodcov zvlastneho odpadu, pravnicke a fyzicke osoby opravnene na zber, vykup alebo upravu zvlastnych odpadov, ako aj prevadzkovatelov zariadeni na zneskodnovanie odpadov, prepravcov a dopravcov nebezpecnych odpadov, na povinnost vypracovania hlasenia o vzniku a nakladani so zvlastnym a nebezpecnym odpadom za kalendarny rok 1998. Hlasenie sa vypracuva na osobitnom tlacive (tlacivo SEVT 01 301 o MZP SR), ktore v pripade potreby je mozne obdrzat v Okresnom urade v Brezne, v odbore tvorby a ochrany zivotneho prostredia (Razusova 40, strvte poschodie, cislo dveri 406). Vyplnene tlacivo sa zasiela v termine do 31. januara 1999 OkU v Brezne, odbor TaOZP - statnu spravu v odpadovom statnu spravu v odpadovom hospodarstve, Razusova 40.

Zaroven upozornujeme prevadzkovatelov strednych a velkych zdrojov znecistovania ovzdusia na splnenie oznamovacej povinnostsi o znecistovani ovzdusia za kalendarny rok 1998. Oznamenie o znecistovani ovdusia je potrebne predlozit v termine do 15. februara OkU v Brezne, odbor TaOZP - statna sprava v ochrane ovzdusia.

Splnenie zakonom ulozenej povinnosti aliminuje ulozenie nepopularnej financnej represie - pokuty v pripade povodcov odpadov vo vyske od 100 000 do 10 000 000 korun a v pripade prevadzkovatelov zdrojov znecistovania ovzdusia vo vyske do 100 00 korun.

Okresny urad v Brezne, odbor TaOZP - odd. ZZP


Sme nablizku

Niekedy som cely den podrazdena, citim vnutorny nepokoj, uzkost, boli ma hlava. Neviem preco, ved netrpim nijakou chorobou?

Zn. Preco?

Ak nepoznate priciny takehoto stresoveho stavu a tazkosti, najma ak vam ich nenasiel lekar, je mozne, ze takym stresorom moze byt u vas - pocasie. Odhaduje sa, ze asi polovica obyvatelstva je citliva na atmosfericke zmeny. Meteorosenzitivne su najma deti, ktore este nemaju dostatocne rozvinute adaptacne mechanizmy a potom stari ludia, ktorych prisposobivost nie je uz dostatocne pruzna. Ale plati to aj pre velke percento ludi stredneho veku.

Pri zmene pocasia sa celkove priznaky, takzvany diskomfort popisuje ako zla nalada, unava, ospalost vo dne, vycerpanost a malatnost, potivost, zabudlivost. Inokedy sa zasa clovek nemoze sustredit na to, co robi, je podrazdeny, vnutorne nepokojny, alebo ma pocity uzkosti. Aj zly spanok moze mat pricinu v zmene pocasia v predchadzajuci den. Stresove reakcie nastavaju najma nasledkom nahlych alebo velmi prudkych zmien pocasia.

V literature sa popisuju takzvane poruchove dni, zavisle na zmenach pocasia.Pocas nich su castejsie urazy, zlyhania na cestach alebo na pracoviskach. Nevyhnu sa tomu ani ziaci zakladnych skol, atmosfericke zmeny mozu mat stresujuci vplyv na ich pozornost v skole.

Treba si uvedomit, ze vsetky faktory pocasia posobia komplexne, navzajom sa ovplyvnuju a podmienuju. Niektore orientacne ukazovatele atmosferickych zmien mozete sledovat doma sami: teplotu na teplomeri, vlhkost na vlhkomeri, zmeny tlaku na barometri a rychlost vetra podla meteorologickych predpovedi. Pri stresovych priznakoch odporuca sa kvoli vyrovnaniu strat vypit viac nealkoholickych a nekalorickych tekutin (aspon 1,5 - 3 litre za den). V cistom ovzdusi a na cerstvom vzduchu v horach, pri mori, v blizkosti vodopadov byva viac negativnych iontov, ktore maju pozitivny vplyv na cloveka. Naopak, v znecistenom ovzdusi, najma v priemyselnych aglomeraciach prevazuju pozitivne ionty s negativnym vplyvom na cloveka. Preto je pobyt v klimaticky vyhodnych prirodnych oblastiach pre cloveka velmi prospesny.

(rz)

Centrum poradensko-psychologickych sluzieb je prestahovane na zimny stadion, telefon (6114155) este nie je zapojeny.


STRANA :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ARCHIV TIRAZ KONTAKT